เปลี่ยนการแสดงผล

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) ยกเลิกประกาศฯ การนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) ประกาศกระทรวงพาณิชย์


คำชี้แจงประกอบการให้ความเห็น
(ร่าง) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 96) พ.ศ. 2536 พ.ศ. ....

 -------------------------
หลักการ
ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 96) พ.ศ. 2536 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2536 

เหตุผล
เนื่องจากการละเมิดลิขสิทธิ์ได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบจากการละเมิดโดยใช้เทปเพลง วีดีโอเทปและแผ่นซีดี เป็นการละเมิดผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยปัจจุบันไม่พบว่ามีการนำเข้าเครื่องจักร ที่สามารถใช้เพื่อประโยชน์ในการละเมิดลิขสิทธิ์ฯ ดังกล่าว

ขอบเขตสินค้าที่ควบคุม

เครื่องจักรที่สามารถใช้เพื่อประโยชน์ในการละเมิดลิขสิทธิ์เทปเพลง วีดีโอเทปและแผ่นซีดี

สาระสำคัญ

1. ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 96) พ.ศ. 2536 พ.ศ. ....” 
2. วันบังคับใช้ : ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
3. ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 96) พ.ศ. 2536

วันบังคับใช้
ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป


เปิดรับแสดงความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม - 25 กุมภาพันธ์ 2564 (วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เปิดรับแสดงความเห็นถึงเวลา 16.30 น.)
ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ กองบริหารการค้าสินค้าทั่วไป กรมการค้าต่างประเทศ โทร 0 2547 5121 หรือ DFT Call Center โทร 1385


อ่านรายละเอียดไฟล์
- (ร่าง) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 96) พ.ศ. 2536 พ.ศ. .... (คลิกอ่ายรายละเอียด)