เปลี่ยนการแสดงผล

งานจริยธรรม

งานจริยธรรมข้อมูลย้อนหลัง งานจริยธรรม

หัวข้อการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


  ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล (OIT)

   ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน


   ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงานและงบประมาณ


   ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง

 1. O14 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
         - ประกาศ กรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
         - ประกาศ กรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2
         - ประกาศ กรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 3
         - ประกาศ กรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 4
         - ประกาศ กรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 5
 2. O15 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
         (1) แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
             (1.1) ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
             (1.2) ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2
             (1.3) ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 3
             (1.4) ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 4
             (1.5) ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 5
         (2) ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
             (2.1) ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการจัดประชุมข้าวนานาชาติ Thailand Rice Convention 2024 กิจกรรมงาน TRC 2024 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
             - ประกาศกรมการค้าต่่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการจัดประชุมข้าวนานาชาติ Thailand Rice Convention 2024 กิจกรรมงาน TRC 2024 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
             (2.2) ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรมในงานแสดงสินค้าอาหาร 2567 (THAIFEX ANUGA ASIA 2024) ภายใต้โครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ข้าวไทยในงานแสดงสินค้านานาชาติ กิจกรรมย่อย 1 ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ข้าวไทยในประเทศ เข้าร่วมงาน THAIFEX-ANUGA ASIA ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
             - ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรมในงานแสดงสินค้าอาหาร 2567 (THAIFEX ANUGA ASIA 2024) ภายใต้โครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ข้าวไทยในงานแสดงสินค้านานาชาติ กิจกรรมย่อย 1 ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ข้าวไทยในประเทศ เข้าร่วมงาน THAIFEX-ANUGA ASIA ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
             (2.3) ประกาศกรมการค้้าต่างประเทศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการสร้างสรรค์มูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรนวตกรรมสู่ตลาดสากล (Agri Plus Award 2024) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
             - ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดการจ้างดำเนินโครงการสร้างสรรค์มูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรนวตกรรมสู่ตลาดสากล (Agri Plus Award 2024) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
             (2.4) ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่องประกวดราคาจ้างการบำรุงรักษาระบบงานการให้บริการออกหนังสือสำคัญการส่งออก-นำเข้าสินค้า ด้วยระบบลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
             - ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างการบำรุงรักษาระบบงานการให้บริการออกหนังสือสำคัญการส่งออก-นำเข้าสินค้า ด้วยระบบลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
 3. O16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
         - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2565
         - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565
         - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565
         - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2566
         - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2566
         - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2566
 4. O17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี


   ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 1. O18 แผนการบริหารและและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
         - นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2566
         - แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2566
 2. O19 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
         - แบบรายงานผลการดำเนินงาานตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ 2566 คร้ังที่ 1 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)
 3. O20 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
         (1) ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
         (2) ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564
 4. O21 การขับเคลื่อนจริยธรรม
         (1) คณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมการค้าต่างประเทศ
             (1.1) คณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมการค้าต่างประเทศ (แทนตำแหน่งที่ว่างลง)
         (2) แนวทางการปฏิบัติงานด้านจริยธรรมของกรมการค้าต่างประเทศ


   ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส


   ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

   ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน

 1. O30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
 2. O31 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
         - รายงาผลการดำเนินการเพื่อจัดกาความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ. 2566


   ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส