เปลี่ยนการแสดงผล

งานจริยธรรม

งานจริยธรรมข้อมูลย้อนหลัง งานจริยธรรม

หัวข้อการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

  ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล (OIT)

   ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน


   ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน


   ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

 1. O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
         - ประกาศ กรมการค้าต่างประเทศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1
         - ประกาศ กรมการค้าต่างประเทศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2
         - ประกาศ กรมการค้าต่างประเทศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 3
         - ประกาศ กรมการค้าต่างประเทศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 4
         - ประกาศ กรมการค้าต่างประเทศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 5
         - ประกาศ กรมการค้าต่างประเทศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 6
         - ประกาศ กรมการค้าต่างประเทศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 7
         - ประกาศ กรมการค้าต่างประเทศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 8
 2. O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
         - ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อลิขสิทธิ์การใช้งานระบบป้องกันรักษาความปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Palo alto Firewall) จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
         - ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อลิขสิทธิ์การใช้งานระบบป้องกันรักษาความปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Palo alto Firewall) จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
         - ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจกรมการค้าต่างประเทศเชิงรุกประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
         - ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจ กรมการค้าต่างประเทศเชิงรุก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
         - ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการยกระดับการให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ด้วยนวัตกรรมดิจิทัล (DFT SMART Certificate of Origin (C/O)) ด้วยวิธีระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
         - ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจ้างโครงการยกระดับการให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ด้วยนวัตกรรมดิจิทัล (DFT SMART Certificate of Origin (C/O)) ด้วยวิธีระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
 3. O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
         - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564
         - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564
         - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564
         - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565
         - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565
         - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565
 4. O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี


   ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 1. O25 นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล
         - นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2565
         - แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2565
 2. O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 3. O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
           1. การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
           2. การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
                2.1 การอนุมัติคัดเลือกจากผู้สอบแข่งขันได้
                2.2 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ
           3. การพัฒนาบุคลากร
           4. การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
                4.1 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในกรมการค้าต่างประเทศ
                4.2 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) ของข้าราชการพลเรือนสามัญในกรมการค้าต่างประเทศ
           5. การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
                5.1 กฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556
                5.2 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในกรมการค้าต่างประเทศ
 4. O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี


   ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

 1. O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 2. O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
           - กรมการค้าต่างประเทศขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมสัมพันธ์ “Happy Customer Hours” ครั้งที่ 1/2565 ผ่านโปรแกรม Zoom (28 มีนาคม 2565)
           - กระทรวงพาณิชย์เตรียมปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุญาตนำเข้ารถยนต์ใช้แล้ว (22 กุมภาพันธ์ 2565)
           - กรมการค้าต่างประเทศ ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการภาคีเครือข่ายความร่วมมือระบบงานควบคุมสินค้าภายในองค์กร (ICP Network) และโครงการบ่มเพาะระบบงานควบคุมสินค้าภายในองค์กร (ICP In-house) รุ่นที่ 1/2565 (7-8 มีนาคม 2565)
           - กรมการค้าต่างประเทศ ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “สิทธิประโยชน์ทางการค้า RCEP กับโอกาสทางการค้าการลงทุน” โดยได้ขนทัพทีมวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญและความรู้แบบอัดแน่นในเวที RCEP เพื่อเตรียมความพร้อม เพิ่มศักยภาพให้กับผู้ประกอบการไทย ก้าวไปสู่ประตูการค้าในต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ (16 ธันวาคม 2564)     เอกสาร/คลิปบรรยายย้อนหลัง

   ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

   ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต