เปลี่ยนการแสดงผล

ข่าวเด่น

ข่าวเด่น


การติดต่อหน่วยงานภายใน กรมการค้าต่างประเทศ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)

6 แนวทางการให้บริการของกรมการค้าต่างประเทศ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 ระลอก 2 รายละเอียดดังนี้

ประกาศ แนวปฏิบัติในการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า Form E สำหรับสินค้าผลไม้

อียิปต์กำหนดขั้นตอนการใช้ระบบ ACI (เพิ่มเติม)

แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน

ประกาศ แนวปฏิบัติในการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ทุกประเภท สำหรับสินค้าส้มโอ ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) พระราชกฤษฎีกา ยกเลิกพระราชกฤษฎีกาควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งสินค้าบางอย่าง (ฉบับที่ 32) พ.ศ. 2516 (เปิดรับแสดงความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม ถึง 8 เมษายน 2564)

ประชาสัมพันธ์การเชื่อมโยงข้อมูลการออกใบอนุญาตฯ ผ่านระบบ National Single Window (NSW) เพิ่มเติม

ประกาศ แนวปฏิบัติในการขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ทุกประเภท ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) พระราชกฤษฎีกา ยกเลิกพระราชกฤษฎีกาควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งสินค้าบางอย่าง  (ฉบับที่ 29) พ.ศ. 2509 พ.ศ. .... เทวรูป ชิ้นส่วนของเทวรูป พระพุทธรูปและชิ้นส่วนของพระพุทธรูป  (เปิดรับแสดงความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2564)