เปลี่ยนการแสดงผล

ข่าวเด่น

ข่าวเด่น


เปิดให้บริการในวันที่ 4 กรกฎาคม 2563 และปิดให้บริการในวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2563 ณ หน่วยงานออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และรัชดาฯ

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนำข้าวเข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน พ.ศ. 2563 เปิดรับแสดงความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน ถึง 22 กรกฎาคม 2563 (คลิกแสดงความคิดเห็น)

ขอเชิญเข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็นต่อแนวทางการทบทวนมาตรการบริหารการนำเข้า-ส่งออกสินค้ากาแฟ วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 (คลิกลงทะเบียน)

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น ต่อแนวทางการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการควบคุมสินค้า ที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2562

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้เพื่อขออนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบมาตรฐานสินค้า กำหนดการทดสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ ครั้งที่ 1/2563

ประกาศ ! กำหนดการใช้งาน Form D ด้วยระบบ ESS ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 เป็นต้นไป

ประกาศ ! การยื่นคำขอจดทะเบียน ESS แบบไร้กระดาษ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

ประกาศ ! การใช้งาน Form C/O ทั่วไป ด้วยระบบ DS ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้รถจักรยานยนต์ใช้แล้วเป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. .... (เปิดรับแสดงความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม ถึง 30 มิถุนายน 2563)

การตรวจสอบเพื่อขอใบรับรองมาตรฐานสินค้าแป้งมันสำปะหลังประจำงวดที่ 2 ของปี พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563