เปลี่ยนการแสดงผล

ข่าวเด่น

ข่าวเด่น


ประกาศ ! กำหนดการใช้งานระบบฯ Form JTEPA ใหม่ ภายใต้พิกัดศุลกากร HS 2017

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การส่งปลาทะเลสวยงามที่มีชีวิตออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2549 พ.ศ. .... (เปิดรับแสดงความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน ถึง 20 ธันวาคม 2564)

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ 46) พ.ศ. 2531 พ.ศ. .... (เปิดรับแสดงความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน ถึง 20 ธันวาคม 2564)

การต่ออายุสินค้าตามมาตรการ/ความตกลง ขอให้มาดำเนินการต่ออายุ ตามสถานที่และระยะเวลาที่กำหนด ดังรายละเอียด

ผลการจัดสรรปริมาณข้าวขาวสำหรับการออกหนังสือรับรองการส่งออกไปสหภาพยุโรป สำหรับปี 2565

การคืนโควตาครั้งที่ 3/2564 ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และยื่นขอรับการจัดสรรครั้งที่ 1 ปี 2565 ระหว่างวันที่ 1 – 16 ธันวาคม 2564

ประกาศ ! การขอ Form C/O ทั่วไป สำหรับสินค้าเฝ้าระวัง กรณีส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป

การยื่นขอรับการจัดสรรครั้งที่ 3 ปี 2564 สำหรับสินค้าเกษตร 9 รายการ ระหว่างวันที่ 11 – 27 ตุลาคม 2564

ประกาศ ! กำหนดเริ่มการใช้งาน ระบบ ESS สำหรับ Form AK, AJ และ AANZ กรณีส่งออกไปยังประเทศสมาชิกอาเซียน และนิวซีแลนด์ ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ 86) พ.ศ. 2541 พ.ศ. .... (สินค้าถ่านหิน) (เปิดรับแสดงความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 1-30 กันยายน 2564)