เปลี่ยนการแสดงผล

คู่มือประชาชน


ขั้นตอนการนำเข้ามันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง

Username กลาง & Password คืออะไร?
 Username กลาง & Password คืออะไร?
 29 มกราคม 2563 | 1111

4 ขั้นตอนขอฟอร์มกับกรมการค้าต่างประเทศ

3 ขั้นตอนการตรวจสอบพิกัดศุลกากรเพื่อขอ Form ที่ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร

เอกสารที่ต้องนำมาแสดงในการขอมีบัตรประจำตัวผู้ส่งออก-นำเข้า และบัตรประจำตัวผู้รับมอบอำนาจของกรมการค้าต่างประเทศ

การทำบัตรประจำตัวผู้ส่งออก-นำเข้าของกรมการค้าต่างประเทศ

ทำความรู้จัก 3 มาตรการเยียวยาทางการค้า

มาตรการสิ่งแวดล้อม (Environment Measures)

มาตรการทางเทคนิค (Technical Barriers to Trade : TBT)

มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (Sanitary and Phytosanitary Measures : SPS)