เปลี่ยนการแสดงผล

ข่าวกรมการค้าต่างประเทศ

ข่าวกรมการค้าต่างประเทศ


DFT เปิดรับสมัครขอรับการประเมินระบบงาน ICP ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบ e-TCWMD

พาณิชย์ผนึกกำลังพันธมิตรเร่งสหรัฐฯ ต่ออายุโครงการ GSP

คต. เผยสหรัฐฯ นำโด่งใช้สิทธิ GSP 10 เดือนเพิ่ม 37%

คต. คุยใช้สิทธิ FTA โตแรง 31% ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 10

คต. ขึ้นแท่น “องค์กรคุณธรรมต้นแบบ”  พร้อมเดินหน้าส่งเสริมคุณธรรมควบคู่การยกระดับงานบริการด้วยนวัตกรรมดิจิทัล ขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าไทย

จุรินทร์ ลุย ตรวจด่านหนองคาย พร้อมประชุม กรอ.พาณิชย์อีสาน ทำงานเชิงรุก  ยุทธศาสตร์ค้าชายแดน รับมือรถไฟจีน-ลาว

คต. ลุยรับ RCEP หนุนการส่งออกไทยผ่านสิทธิพิเศษทางภาษี

คต. เปิดรับฟังความเห็น (ร่าง) ประกาศกระทรวงพาณิชย์  เรื่อง กำหนดให้ภาชนะเซรามิกและภาชนะโลหะเคลือบที่ใช้บรรจุอาหารเป็นสินค้าที่ต้องห้าม หรือเป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

“คต. พักขึ้นทะเบียนผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไม่ผ่านเกณฑ์”

คต. เปิดรับฟังความเห็น (ร่าง) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ทรายเป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ....