รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการสำนักบริการการค้าต่างประเทศ

แบบสอบถามความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ
สำนักบริการการค้าต่างประเทศ

ข้อชี้แจง   กรุณาทำเครื่องหมาย ในข้อที่ตรงกับความเป็นจริงและในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
หมายเหตุ : ขอบคุณในการให้ความร่วมมือที่ท่านได้เสียสละเวลาที่เป็นประโยชน์แก่ทางราชการในครั้งนี้

Loading
  • ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

  • ตอนที่ 2. ความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจต่อศูนย์บริการของกรม (กรุณาเลือกหัวข้อที่ตรงกับความเห็นมากที่สุด)

  • 1. ด้านกระบวนการ

  • 2. ด้านบุคลากร

  • 3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก

  • 4. ด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพ

  • 5. ด้านธรรมาภิบาล

  • ตอนที่ 3. ปัญหา / ข้อเสนอแนะ