เปลี่ยนการแสดงผล

en-USth-TH

ปฏิทินกิจกรรม

ปฎิทินกิจกรรมกรมการค้าต่างประเทศ

จัดประชุม/ฝึกอบรม


วัน/เดือน/ปี
9 สิงหาคม 2564
กิจกรรม
สัมมนาออนไลน์
สาระสำคัญ
สัมมนาโครงการขยายการค้าการลงทุนสู่สากล เรื่อง “BOOST ธุรกิจ…ด้วยสิทธิประโยชน์ทางการค้า”
สำนัก/กอง
สก.

 


วัน/เดือน/ปี
20 กันยายน 2564
กิจกรรม
สัมมนาออนไลน์
สาระสำคัญ
สัมมนา เรื่อง “เพิ่มขีดความสามารถการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง (Self – Certification)”
สำนัก/กอง
บร.

 


วัน/เดือน/ปี
20 กันยายน 2564
กิจกรรม
เจรจาจับคู่ธุรกิจ
สาระสำคัญ
กิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจ งานวิจัยสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทย “Agri-Tech Innovation Connection 2021 : นวัตกรรมสินค้าเกษตรไทยแห่งอนาคต”
สำนัก/กอง
สกน.

 


วัน/เดือน/ปี
22 สิงหาคม 2564
กิจกรรม
สัมมนาออนไลน์
สาระสำคัญ
สัมมนาภายใต้โครงการขยายการค้าการลงทุนสู่สากล เรื่อง “Up Skilling SMEs...ด้วยสิทธิประโยชน์ทางการค้า”
สำนัก/กอง
สก.