เปลี่ยนการแสดงผล

การรับฟังความคิดเห็น (พ.ร.บ.) การควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (2)

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น ต่อแนวทางการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการควบคุมสินค้า
ที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2562 


ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2563 
ผ่
านช่องทาง Facebook live (หมายเหตุ กรมฯ จะส่งลิงค์สำหรับเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นฯ ทางอีเมลล์ของท่าน)
live รอบที่ 1 เวลา 10.00 – 11.00 น.
live รอบที่ 2 เวลา 13.00 – 14.00 น.
live รอบที่ 3 เวลา 14.30 – 15.30 น.

(กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง)


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กองบริหารสินค้าข้อตกลงและมาตรการการค้า ติดต่อคุณพิชญ์สินี หมายเลขโทรศัพท์ 02-547-4771-86 ต่อ 4710


ปิดรับสมัครลงทะเบียน


รายชื่อเข้าร่วมฟัง รอบที่ 1

1 Mrs.Kamoltip Wuttisiribun
2 นางสาวสุทัตตา สงสนศิลป์
3 นางสุวรรณา  ถาวรปัญญรัศมี
4 นางสาวปรันนา เขมกุลวานิข
5 นางสาวภาวิตา กังสดาลโฆษิต
6 นางสาวณัฐสินี  ธนนันท์สิทธิโชค
7 นางสาวลัดดา ปัณณกิจจากุล
8 นางสาวชลธิชา  ปิ่นเพ็ชร
9 นางสาวศิรินาถ ไตรพิทยากุล
10 นางสาวสุภัทรา อมรรัตนสิริโชค
11 นายภานุวัฒน์ เหมพัฒน์
12 Mrs.Teerarat Sinsirisup
13 Mr.Sukit Rimpanus
14 นางสาวดวงพร แก้วทอง
15 นางสาวมินตรา สินสุกิจ
16 นางสุชาดา ณ อุบล
17 นายเทียบเทียม เธียรวิวัฒน์
18 นายคมสันต์ เทียนวิบูลย์
19 นางสาวสุชนิตา เจริญเลิศ
20 นางสาวสาธิมา ปัทมพงศา
21 นางสาวเจียระไน พลสรรค์
22 นางสาวกัญญาภัค ละอองศรี
23 นางสาวมาลินี จุ้ยสำราญ
24 นางสาวอรภัทร โอภาธนากร
25 นางยุวนุช กลั่นจัตุรัส
26 นางสาวจตุพร อุปลกะลิน
27 นางสาวกมลวรรณ  จันทนา
28 นายสมสวัสดิ์  เชิญสันติกุล
29 นายศุภเศรษฐ์ ปฐมมาณิศ
30 นางสาวภัทรานิษฐ์ วาศวิรุจน์ชัย
31 นายวีรวัฒน์ ลวพิมล
32 นางสาวสาวิกา มิตรโกสุม
33 นางสาวรมศ์นลิน ขำดำ
34 นางสาวกาญจนา ชินจรัสเลิศ
35 นายกวีรัตน์ สังขรัตน์
36 นางสาวทิพวัลย์  จันทร์ประเสริฐ
37 นางสาวดวงใจ โอเดน
38 นางสาวศิริรักษ์ เมฆวเศรษฐ์พันธ์
39 นางอัญชัญ ชมเชย
40 นายคงฤทธิ์ จันทริก
41 นางสาวทศพร  อนุกูลธรรม
42 นางสาวธมนอร แตงสุข
43 นายพีรเดช โรจนภาสกร
44 นายสรรวสุ เบ็ค
45 นางสาวพัชรา เกาะไพศาลสุขวัฒนา
46 นางสาวมนัญญา ฤทธิ์หมุน
47 นายสิทธิ ลิมปนวงศ์แสน
48 นางสาวกนกพร คงสอาด
49 นางสาวพรรณธิพา ดงแสง
50 นางวิไลวรรณ  ปานะโปย
51 นายมนูญ สหะศักดิ์มนตรี
52 นางนพวรรณ ตั้งจิตทวีทรัพย์
53 นางประภาลักษณ์ พรเบญจภักดิ์กุล
54 นางสาวสุวลี โฆษิตสุนทรกุล
55 นายชานนท์ หาญบุญคุณูปการ
56 นายมานพ แซ่อุ่น
57 นายพงษ์ศิกรณ์ นพนาคีพงษ์
58 นายธนวิชญ์ นันท์พีรวิทย์
59 นางสาวณัฏฐะนิสสา วัฒนกุลชัย
60 นางกนกวรรณ สุวรรณประเทศ
61 นางสาววิมลรัตน์ ไพรศักดาสกุล
62 นางสาวนันทนีย์ ใจจริงจิตร
63 นางสาวจุฑารัตน์ เปรมชัยสวัสดิ์
64 นายรัฐภูมิ ไวยอนันต์
65 นายธนะรัตน์ เพิ่มพูลทรัพย์
66 Miss.Pilailekha Changtong
67 นายธีระ แป้นงาม
68 นางสาวพิริยา ลีวงศ์เจริญ
69 นางสาวรุจิรา วรรณภพ
70 นางสาวภัทรา อุส่าห์
71 นางสาวผกามาส เครืออินตา
72 นายธนชาติ จงรักดี
73 นางสาวศุภิสรา ตั้งจงเกียรติ
74 นางสุวารินทร์ มณีนวล
75 Mrs.Yupaporn Thanyacharoen
76 นางสาวศุภจิตรา พิสุทธิสกุลชัย
77 นางสาวสุดารัตน์ เจริญสมานธรรม
78 นางสาววรรณา เมธาอภินันท์
79 นายวรพจน์ รัตนชัย
80 นายน้ำเอก เล็กเฟื่องฟู
81 Mrs.Sewneg Sae ang
82 นายณัฐชนน จันทองปาน
83 นางสาวศิริวรรณ ศรีบพิธไพศาล
84 นางสาวพรสุดา นิลพัทธ์
85 นายกิตติคุณ จงเจริญ
86 นายประเสริฐ ชูยิ่งสกุลทิพย์
87 นางสาวจิระภา สุขสำราญ
88 นายกิตติ  ลักษณ์ศิริ
89 นางสุปราณี คมวัชรพงศ์
90 นางสาวสมลักษณ์ อรุณอุดมชัย
91 นางอ้อยทิพย์ อิ่มสุขวิริยะกุล
92 นางณัฐฐิญา ใหม่แปลง
93 Mr.Phakthorn Niamsaeng
94 นายชาลี ทรัพย์เฉลิม
95 นายเอกชัย ดรลิเคน
96 นางสาวพิชญ์สินี ปัญญา
97 นายวืวัฒน์ พรสุขสวัสดิ์
98 นางสาวปพัชญา คันทมาลา
99 นายสุริยา จันทรารมณ์
100 นางสาวนัจนันท์ จรรยา
101 นางสาวสุธากัญญาณัฐ แก้วภัทราธนเวธัส
102 นางสาวรงรอง จงวัฒนา
103 นางสาวดวงใจ เนตรแสงศรี
104 นางสาวยิมวลักษณ์ องอาจ
105 นางสาวดวงกมล วงศามาลากุล
106 นางสาวรุ่งทิวา เจริญดี
107 นางสาววิภาวี จีระสุนทรเวทย์
108 นางสาวกัลยาณี ท้วมพงษ์
109 นางสมจิตร กำจรวงศ์ไพศาล
110 นายกันตภณ พลอาวุธ
111 นายบริพันธ์ ภานุสุนทร
112 นางชุติญา เดโชกุลนันท์
113 นางสาวนวธิดา สุนทรวิภาต
114 นางสาวจุฑาทิพย์ เมืองจันทร์
115 นายภูวนัย ใจอินทร์
116 นายปิติพัฒน์ วรเศรษฐ์สุขกุล
117 นางณิชาภา ธนธรรมคุณ
118 Miss.Pitisook Santisook
119 นางสาวสมาพร มากรุง
120 นางสาวฐิตาภรณ์ บุญปาน
121 นายฐิติเฉลิม พุ่มหอม
122 นางจันทร์รอด ชุติญา
123 นางสาวสายชล เพ็งแสงทอง
124 นางสาวเขมจิรา ตันตรานนท์
125 Miss.Suchada  Kamphaengrit
126 นางสิริพรรณ ภูริณัฐพงษ์
127 นางสาวปึงสมบูรณ์ยิ่ง นีวิรินทน์
128 นางสาวสุนิสา ดมหอม
129 นางสาวรัตติยา ทองมี
130 นางสาววัลล์ธิดา รามสูต
131 นางสาวศรุตา วัชรอยู่
132 นางสาวกิรณา สุวรรณน้อย
133 นางสาวเกตกนก ธรรมเจริญ

รายชื่อเข้าร่วมฟัง รอบที่ 2

1 นางสาวพิสมัย มังกะด๊าส
2 นายวรวิทย์ รุ้งแสงเจริญทิพย์
3 นางสาวภัทรวรรณ  แสงเงิน
4 นางสาวโสภิตา มหานันทโพธิ์
5 นางสาวศศิพร ตาคำนิล
6 นางสาวพิชิต  บูรพวงศ์
7 นางสาวทัศนีย์ วิวัฒนชัยวงศ์
8 นางอรณา อุดมกวินกุล
9 นายนิติวัฒน์ น้อยเจริญ
10 นางสุชาดา  สุวรรณกิจ
11 นางธัญญา ศรีครินทร์
12 นางวสันต์ คงสุข
13 นางอรุณี นิติกิตเจริญวงศ์
14 นายสุกฤษฏิ์ สุขประเสริฐ
15 นางสาวลาวัลย์ นิติกรวรากุล
16 นางสาวละอองดาว งามเกิด
17 นางสาวเบญญาภา  สมบูรณ์ราช
18 นายปริภูริ์ เมฆอากาศ
19 นางสาวกัญญาภัค  มาสีแก้ว
20 นางสาวผกาสรวง สิริชุมแสง
21 นางสาวขวัญใจ  ดีหมั่น
22 นางสาวณลิยา จิระภัคฆนากร
23 นายสมชาย ชมนา
24 นายสกนธ์ นัยนานนท์
25 นางสาวกรกนก โกสิทธิ์
26 นางสาวสิริวรรณ มณีรัตนะพร
27 นางสาวธมลวรรณ ขันติ์ถม
28 Miss.Pattaraporn Phomvasu
29 นางสาวอัมพิกา แหลมศรี
30 นางสาวจุรีย์รัตน์ เจือจุล
31 นายมาโนช สุขเกษม
32 นางสาวจิตติกาญจน์ นุกูลชิต
33 นายวิทวัส นุชวานิช
34 นายกฤษณ์ ชุณหกิจไพศาล
35 Mrs.narttaya sansuk
36 นางสาวปสุตา  โชติภูมินนท์
37 นางสาวขวัญยืน บุตสาลี
38 นางสาววารินทร์ บุษบา
39 นางสาวธนพร รักษาจันทร์
40 นางสาวนภศมล สร้อยจรุง
41 นางสาวสิริณกาญจน์ เตชไชยนันท์
42 นางสาวปานทิพย์ ไพลินอนุรักษ์
43 นางสาวอรุณี ร้อยกล้า
44 นางสุทธินี เรืองศรีไชยะ
45 นายยุทธพงษ์ กันทะสอน
46 นางสาวสุพิน ทัดบุบผา
47 นางสาวหยาดอรุณ พงษ์สุวรรณ
48 นางสาวมณฑา ชูบุญ
49 นางนภวัลญ์ บุญจู
50 นางสาวพจณี ฤทธิจันทร์
51 นางสาวทัศนีย์ ปราชญ์มนตรี
52 นายสมศักดิ์ ชัยประภา
53 นายจุมพล โพธิ
54 นายอมรเทพ โพประยูร
55 นางสาวทัศนีย์ ลี้เจริญ
56 นางสาวสุภาพ  ใจใส
57 นางสาวนพมาศ วิกสูงเนิน
58 นางสาวกิตติมา ศรีอำพร
59 นายกิตติคุณ วงศ์แก้ว
60 นางสาวภัทรภร พรหมวสุ
61 นางสาวกิรณา สุวรรณน้อย

รายชื่อเข้าร่วมฟัง รอบที่ 3

1 นางสาวสุภาพร หอมดวง
2 นางสาวฮุสนี  แวหะมะ
3 Miss.Kunsiri Siriwattananuruk
4 นางสาวฐิตารีย์ มณีสุข
5 Miss.ATHITIYA KAWILA
6 นางสาวพิชญา  บูรพวงศ์
7 นายชัชวาล จันทร์แสงสุก
8 นางสาวสุพรรณพิมพ์ วงศ์แหวน
9 นางสาวสุปรียา ชาติรุ่ง
10 นางสาวแววตา แดงบุบผา
11 นางสาวกรรณิการ์  สุรกิจโกศล
12 Miss.SOPHA NOMAI
13 นายอดิสร เนื่องจำนงค์
14 นางสาวน้ำผึ้ง สุระภาพ
15 นายนวพงษ์   คงเพ็ชร์ขาว
16 นางปิยะวรรณ แพโรจน์
17 นางศิริลักษณ์ เอี่ยมมี
18 นางพิรญาณ์ บำเพ็ญวิบูลย์กิจ
19 นายณัฐวุฒิ ยุทธนาวิวัฒน์
20 นางสาวละออ นนทศักดิ์
21 นายณัฐศักดิ์  อนันต์จินดา
22 นายชเนษฎ์ ปรีชารณเสฎฐ์
23 นางสาวสิริรัตน์ เตมีย์
24 นางจีรภา คล้ายรัศมี
25 นายวิศิษฐ์ กอรี่
26 นายพิษณุ เข็มเพชร
27 นายปวิช ไชยนาพงศ์
28 นายอภิชาติ สุริวงศ์
29 นางสดใส ตันติวัฒนกูล
30 นางสาวธิดาวรรณ พงศ์หริณ
31 นางนิสสรณ์ จุฬาวไลวงศ์
32 Miss.PATTAMA THANARAT
33 นางสาวเมธาวี  ชาวข้าว
34 Miss.Siriwan Thanavanijvorachai
35 นางสาวนวรัตน์ ภู่จีน
36 นางสาวบงกช ทองในธรรม
37 นางสาวพชรพรรณ ปานแก้ว
38 นางสาวจุฑารัตน์ เอี่ยมสอาด
39 นายวุฒิชัย ชัยนันท์ฤทธิกุล
40 นางสาวนิอร บุญรอด
41 นางสาวอวัสญา วานิชชา
42 นางสาวภาวนา สุริยพฤกษ์
43 นายณธี ชัยจอหอ
44 นางสาวจิราภา กิ่มนางรอง
45 นายวิบูลย์  ว่องไวพาณิชย์
46 นางกาญจนา ธนกุลกานต์
47 นางสุดารัตน์ ริบแจ่ม
48 นางสาววีณา ปิ่นแก้ว
49 นางวิภาดา ทับพุ่ม
50 นายจิรายุส จันทราภาสกุล
51 นางสาวสุมิตรา ทองนพคุณ
52 นางสาวธรรญชนก วงษ์จำปา
53 นางสาวอุมาพร วิชาชัย
54 นางสาวชฎาภรณ์ คงบุญ
55 นางเทพมณี แสวงผล
56 นางสาวกรรณิการ์ กำมะเลศ
57 Miss.Jutharat  Hengsuwan
58 นางสาวอุมาพร มาลาวงค์
59 นางสาวสุภาวดี เชิดมณี
60 นางสาวกนิษฐา จินดาคำ
61 นางสาวนัฏพร เปี่ยมเจริญ
62 นายเทิดศักดิ์ วงษา
63 นางสาวกาญจนา สวนมะลิ
64 นางเพ็ญศรี อิ่มมาก
65 นางสาวรพาสิรี บุพศิริ
66 Mr.Kitti Varanetra
67 นางสาวนภาพร ไชยคุณ
68 นางสาวสุพัตรา ขวัญเสือ
69 นางสาวกาญจนา อินทร์ฉ่ำ
70 นางสาวปสุตา โชติภูมินนท์
71 นางสาวจณิชตา ภูมิศักดิ์
72 นางสาวเกตกนก ธรรมเจริญ