เปลี่ยนการแสดงผล

en-USth-TH

มาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ
(NTMs & Sanctions)

ติดต่อสอบถาม

 

กองบริหารสินค้าข้อตกลงและมาตรการค้า (บม.) 

ชั้น 13 อาคารกรมการค้าต่างประเทศ

โทร. 02-547-4771-86 ต่อภายใน 4710 โทรสาร.02-547-4736

E-mail : dftntms@gmail.com