เปลี่ยนการแสดงผล

กิจกรรมสัมพันธ์ "Happy Customer Hours"

กรมการค้าต่างประเทศขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมสัมพันธ์ “Happy Customer Hours” ครั้งที่ 1/2565 ผ่านโปรแกรม Zoom
           โดยมีการจัดคลีนิกให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการออกหนังสือสำคัญการส่งออก-นำเข้าสินค้า และพบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้รับบริการ

ในจันทร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 14.00  -  15.30 น. ผ่านโปรแกรม Zoom
เปิดรับจำนวน 80 คน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (Download กำหนดการ)

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมฯ ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom ขอให้จัดเตรียม
     1. ติดตั้งและสมัครใช้งานโปรแกรม Zoom ในอุปกรณ์ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมฯ
     2. ควรศึกษาวิธีการใช้งานผ่านโปรแกรม Zoom ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมฯ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : โทร 0 2547 4830, 0 2547 4838 หรือ สายด่วน 1385
หมายเหตุ :
กรมฯ จะแจ้งการตอบรับ และ Link เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ผ่าน Zoom ทางอีเมลที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้

รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม

1. Miss malee saiyasat
2. นางสาวทักพร เวียงจันทร์
3. นางสาวมาลินี มงคลวีราพันธ์
4. นางสาวจงกลนี ทิพย์มณี
5. นางสาวฐิติมา ต้นโสภา
6. นางสาวอทิตติยา สีสิม
7. นายอมรเทพ โพประยูร
8. นางสาวกิ่งดาว ฉิมวิเศษ
9. นางสาวกุลชญา อ้อยมูล
10. นางสาวรัชภูมิ สุวรรณโชติ
11. นางสาวอรปภา เหล่าพิชิต
12. นายอนุสรณ์ ภู่ประยูร
13. นายประทิ่น หมกทอง
14. นางสาวเสาวรส มาวิน
15. นางสมจิตร บุษบรรณ
16. นางสาวจำลองลักษ์ ดาวเรือง
17. นางสาวอรวรรณ แซ่หยาง
18. นางสาวมนต์มินตรา วงษ์อรุณ
19. นางสาวชนิชา หลีรัตนกุล
20. นางสาวบุษบง พิทักษานนท์กุล
21. นางสาวนุชจรี ม่วงศรี
22. นางสาวสุนันทา ชีวกิดาการ
23. นางสาวพิมพ์ลภัทร หิรัญกฤษฐ์
24. นายนฤพนธ์ ทั่งสุวรรณ
25. นางสาวอริสรา ตันมาดี
26. นางสาวกัญญาภัค คำค้อม
27. นางสาวสิริลักษณ์ พั่พวง
28. นางนาตยา แสนสุข
29. นางสาวณัฏฐวรรณ เมธาขจรเกียรติ
30. นางสาวนพมาศ วิกสูงเนิน
31. นางนวพร คูอุดมรัตน์
32. นางสาวพิมพ์ปพัชญ์  ชุมภูรัตน์
33. นางสาวพรระวี หมอนวดดี
34. นางสาวพรทิพย์ รอดทอง
35. นางสาวพรวิไล กิตติวรพันธ์
36. นายสมยศ เชาว์ไว

37. นางสาวสุมามาลย์ พัฒนกิจเจริญชัย
38. นางสาววิลาวรรณ แสนโท
39. นางสาวณปภัช พรมขัน
40. Miss Natcha Karenthorn
41. นางสาวรุจิรัตน์ น้อยจันทร์

42. นางสาววิไลลักษณ์ โชติวรรณวิวัฒน์
43. นายศักดา เกื้อกิ้ม
44. นางสาวอริสรา ขุนพิลึก
45. นางสาวชาริณี กระต่ายทอง
46. นายภัทรพงศ์ รุ่งทวีวรนิตย์
47. นางสาวเกศศินี แซ่เจีย
48. นางสาวสาริศา ใจจังหรีด
59. นางสาวเบญจมาพร มีเศษ
50. นายวัชรพงศ์ จรัสศรี
51 .นางสาววรรณิศา สามารถวรธรรม
52. นางสาวสุจิตราภรณ์ เต็มเปี่ยม
53. นางสาวสุรีรัตน์ ปฎิสา
54. นางสาวภาวิณี อินทร์ยงค์
55. นางสาวปนัดดา บำรุงพงศ
56. นายณฐพนธ์  ศรีศักดา
57. นางสาวธันย์ศรา   พงษ์พิชญภานนท์
58. นางสาวเยาวลักษณ์ เพ็ชรรัตน์
59. นายสมหมาย เนื้อไม้
60. นางสาวสรัญญา จีนกลับ
61. นางสาวชญาดา แซ่หลี่
62. นางสาวภัทรกรณ์  สวนสุจริต
63. นางสาวเนตรชนก บุญธรรม/ศิริลักษณ์ จันเจือแก้ว
64. นางสาวสรัญญา จีนกลับ
65. นางสาวปาริฉัตต์  สุวภิรมย์โชติ
66. นางสาวอำไพพร ศรีทิน
67. นางสาวณัฐิณี ศรีทิน
68. นางสาวอุทัย  หวังตันกลาง
69. นายพจน์ สุจิรชาโต
70. นางสาวนฎา สุขประเสริฐ
71. นางสาวอรกรานต์ ทองมี
72. นายพิสณห์ อังสุภานิช
73. นายอำนาจ กลิ่นเนตร
74. นางสาวสุภารัตน์ อ่อนบุญมา
75. นางสาววรรณวิภา กว้างขวาง
76. นางสาวนาจรีย์ วิลัยปาน

77. นางสาวศุภลักษณ์ ทองศรี