เปลี่ยนการแสดงผล

กิจกรรมสัมพันธ์ "Happy Customer Hours"

กรมการค้าต่างประเทศขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมสัมพันธ์ “Happy Customer Hours” ครั้งที่ 1/2564 (ปิดรับสมัคร)
           โดยมีการจัดคลีนิกให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการออกหนังสือสำคัญการส่งออก-นำเข้าสินค้า และการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างเจ้าหน้าที่ และผู้รับบริการ

ในวันอังคารที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14.00  -  15.30 น. 
ณ หน่วยให้บริการของสำนักบริการการค้าต่างประเทศ สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
(Download กำหนดการ)

     - สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4838
     - ทั้งนี้หากจำนวนผู้สมัครมากกว่าที่กำหนดขอสงวนสิทธิสำหรับผู้ที่แจ้งภายในระยะเวลาที่กำหนด
หมายเหตุ ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมด้านล่างแบบลงทะเบียน (สามารถตรวจสอบรายชื่อภายใน 1-2 วันทำการ)

รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม

1 นางสาวมาลี กมลสวัสดิ์
2 นางสาวผกาสรวง สิริชุมแสง
3 Miss.Nuttawan Methakhachonkiad
4 นางสาวกัญญาภัค  มาสีแก้ว
5 นายณัฐพล โพธิ์​ตระกูล​
6 นางสาวพิชญา ศรีกงพาน
7 นางสาวอัจฉราพรรณ เจริญพงษ์
8 นางสาวปภัสรา กิติพจน์
9 นางสาวพิลัชชณา นิลชฎา วิญญ์สิริเลิศ
10 นายนิรวิทธ์ สิระวิทยาวานิช
11 Mr.Noppadol Namnuan
12 นางสาวพิมพ์สร มงคลอภิบูรณ์
13 นางสาววนิษา สุขประเสริฐ
14 นางสาวอินทิรา เรืองวิทยานนท์
15 นายพิษณุ ต่ายชาวนา
16 นายสรนภ พิมพ์ลัดดา
17 นางสาวนิษยา เกษมณี
18 นางสาววันทกานต์ หาวุฒิ
19 นางสาววัชรี จิรัฐิติกาลไชย
20 นางสาวจุฑารัตน์  ยอดยิ่ง

21 นายอภิชา เศวตวุฒิบารมี
22 นางสาวชลธิชา  พลเยี่ยม
23 Miss.WEIRONG GE
24 Miss.Mayuree Tangtanachai
25 นายจตุรนต์ พฤกษ์มหาชัยกุล
26 นางสาวราศีรัตน์ เกตุพันธ์
27 นางสาวเพ็ญโชติ สุพินิจ
28 นางสาวณภากุล กิรติภัทรธนากร