เปลี่ยนการแสดงผล

en-USth-TH

กรมการค้าต่างประเทศขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมสัมพันธ์ “Happy Customer Hours” ครั้งที่ 1/2566

กรมการค้าต่างประเทศขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมสัมพันธ์ “Happy Customer Hours” ครั้งที่ 1/2566 ปิดรับสมัคร
           โดยมีการจัดคลินิกให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการออกหนังสือสำคัญการส่งออก-นำเข้าสินค้า และพบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้รับบริการ

 

ในพุธที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 14.00  -  15.30 น. ณ สำนักบริการการค้าต่างประเทศ ชั้น 3
เปิดรับจำนวน 100 คน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

กำหนดการ
โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการ
“กิจกรรมสัมพันธ์ Happy Customer Hours”
ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2566
วันพุธที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น. – 15.30 น.
ณ สำนักบริการการค้าต่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ
--------------------------------------


                                                                           14.00 – 14.10 น.    ลงทะเบียน
                                                                           14.10 – 14.30 น.    พิธีเปิดกิจกรรมสัมพันธ์
                                                                                                           โดย อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
                                                                           14.30 – 14.40 น.    รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
                                                                           14.40 – 15.30 น.    “พบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับทราบปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน”
                                                                                                           โดย ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการออกหนังสือสำคัญการส่งออก-นำเข้าสินค้า
                                                                                                                   - การใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้า
                                                                                                                   - การตรวจคุณสมบัติของสินค้าทางด้านถิ่นกำเนิด
                                                                                                                   - การจัดทำบัตรประจำตัวผู้ส่งออก-นำเข้าสินค้า และการขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเข้า - ส่งออกสินค้า
                                                                                                                   - การขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า
                                                                                                                   - การขอใบอนุญาตและหนังสือรับรองการส่งออก - นำเข้าสินค้าทั่วไป
                                                                                                                   - ระบบการให้บริการออกหนังสือสำคัญการส่งออก - นำเข้าสินค้า
                                                                                                                   - การขอคำปรึกษาเกี่ยวกับภารกิจด้านอื่นๆ ของกรมฯ


* กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : โทร 0 2547 4830, 0 2547 4838 หรือ สายด่วน 1385
หมายเหตุ :
กรมฯ จะแจ้งการตอบรับเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมผ่านทางอีเมลที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้