เปลี่ยนการแสดงผล

กรอกฟอร์ม E ด้วยระบบ ESS อย่างไร ให้ถูกต้อง

กรมการค้าต่างประเทศจัดฝึกอบรมออนไลน์ ผ่าน Zoom

ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการให้สามารถใช้บริการจากกรมฯ ได้รวดเร็ว และถูกต้อง ในหัวข้อที่น่าสนใจ ดังนี้


หัวข้อ “กรอกฟอร์ม E ด้วยระบบ ESS อย่างไร ให้ถูกต้อง”
- วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 – 15.30 น.

- เปิดรับจำนวน 80 คน
- โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย


กำหนดการฝึกอบรม

14.00 – 14.20 น.    การกรอกคำขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าฟอร์ม E ด้วยระบบ ESS
14.20 – 14.30 น.    ตอบข้อซักถาม
(กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)


ทั้งนี้ ผู้ประกอบที่ต้องการเข้าร่วมฝึกอบรมออนไลน์ ขอให้จัดเตรียม
1. ติดตั้งและสมัครใช้งานโปรแกรม Zoom ในอุปกรณ์ที่จะใช้เข้าร่วมฝึกอบรม
2. ควรศึกษาวิธีการใช้งานผ่านโปรแกรม Zoom ก่อนเข้าร่วมฝึกอบรม


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2547 4830, 0 2547 4838 หรือ สายด่วน 1385

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมออนไลน์ ผ่าน Zoom

D01 นางสาวปราณี​ แซ่กี้
D02 นางสาวปวีณา อำนาจ
D03 นางสาวจิรภัทร ทับทรวง
D04 นางสาวปฏืมา จันทรสมบัติ
D05 นางสาวสุนิสา ไชยรักษ์
D06 นางสาววณิชชา  เจียตระกูล
D07 นางสาวศุภจิตรา พิสุทธิสกุลชัย
D08 นางสาวลัดดาวัลย์ พลราษฎร์
D09 นายสมชาย คะเด
D10 นายสมสวัสดิ์ เชิญสันติกุล
D11 นายพาณิช เพรียวพานิช
D12 นางสาวปัทมาพร สาขำ
D13 นางสาวศุภลักษณ์ ทองศรี
D14 นางสาวสิรินพร ปักปิ่นเพชร
D15 นางสาววิมล ปุ่มสันเทียะ
D16 นางสาวทัศนีย์ ทาสี
D17 นางสาวสุชาวดี  ศรัณยุตม์
D18 นางสาวนารดา นาจอมทอง
D19 นายชาติชาย จำรัสอรุณ
D20 นางภารดี อุดมภักดี
D21 นางอนพัทย์   พงศ์วชิรหิรัญ
D22 นางศิริมา รวยสิน
D23 นายปราโมทย์ หาญสกุล
D24 นางสาววรางคณา ขวัญขจรจิตต์
D25 Miss.Amornvan Phongvattana
D26 นางศิริษา นันทะบุตร
D27 นางสาวพิชญา ศรีกงพาน
D28 นายกานน ภาณุพันธุ์
D29 นายอมรเทพ โพประยูร
D30 นางสาวสิรัชชา สุขผล
D31 นางสาวกฤษญาภรณ์ ระยับศรี
D32 นายวีรวุฒิ แซ่ลี้
D33 นางสาวพฤกษา บุญแต่ง
D34 นางสาวพนิดา แช่มช้อย
D35 นายมงคลชัย บุญชาติ
D36 นางสาวปัทมาภรณ์ สาคร
D37 นางสาวอริสรา ขุนพิลึก
D38 นางสาวบุณยกร จำปามั่น
D39 นางสาวอทิตยา เหมือนเผ่าพงษ์
D40 นางสาวอารียา ศรีผลเกิด
D41 นางสาววราภรณ์  ขันทะ
D42 นางสาวศิริพร พรดี
D43 นางชลิดา บุญยอ
D44 นางสาวอรกรานต์ ทองมี
D45 นายอภิณสร บุญถนอม
D46 Miss.preeyanoot phuenglamphu
D47 นางสาวอ้อม จันทร์สัมฤทธิ์
D48 นายธรณินทร์ เทศะศิลป์
D49 นางสาวนิฤมล มาดี
D50 นางสาวคนัมพร ศรีโท
D51 นางสาวชนาทิพย์ มุ่งเจริญวงศ์
D52 นางสาวชัชฎาภรณ์ ผลขวัญ
D53 นางสาวชไมพร ศรีกุมาร
D54 นายณัฐวุฒิ คล้ายสอาด
D55 นางสาวณัฐชากมล แดงหน่าย
D56 นางสาวรมณีย์ คุ้มนาน
D57 นางฐิติพรรณ คำมั่น
D58 นายณัฐเวช อัฐมี
D59 นางสาวเอมวลี พยุงพรเจริญ
D60 นางสาวสุพาพร แนบสนิทวงศ์
D61 นายวัชรพงศ์ จรัสศรี
D62 นายภาคย์รพี ดำรงเกียรติศักดิ์
D63 นางสมจิต ศรีวิมลทัศน์
D64 นางสาวสุมามาลย์ พัฒนกิจเจริญชัย
D65 นางสาวรัตนาภรณ์ สุริย์พุธ
D66 นางสาวสุภาพร ทาพิลา
D67 นางสาววันทนา แม้นรอด
D68 นางสาวอัจฉรา นางแย้ม
D69 นายธีระพงษ์ เรืองมณี
D70 นางสาวอุบลวรรณ แหลมหลัก
D71 นางสาวภาณดา สว่างอารม
D72 นางสาวฌานิกา ชลังสุทธิ์
D73 นางสาวศรีสุดา เมฆพันธ์
D74 นางสาวรวิสรา มกราวงค์
D75 นางสาวกิ่งดาว ฉิมวิเศษ
D76 นายรัชต์พงษ์ พิมพา
D77 นางสริตา ไชยบิน
D78 นางสาวจิรประภา สอนฮุ่ง
D79 นางสาวรัตติกาล ชุ่มใจ
D80 นางสาวกฤษณา หมื่นกล้า
D81 นางสาวรุจิรา วรรณภพ
D82 นายอนุสรณ์ ภู่ประยูร
D83 Mr.Man Chatsirivichaikul
D84 Miss.Somluck Arunudomchai

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมออนไลน์ ผ่าน Zoom ส่งเมล์ไม่ได้

D27 นางสาวพิชญา ศรีกงพาน
D56 นางสาวรมณีย์ คุ้มนาน
D60 นางสาวสุพาพร แนบสนิทวงศ์
D69 นายธีระพงษ์ เรืองมณี
D85 นางอำไพพร ศรีทิน