เปลี่ยนการแสดงผล

การบันทึกข้อมูลการยินยอมให้ใช้ผลตรวจคุณสมบัติทางด้านถิ่นกำเนิดสินค้า (ต้นทุน) ของผู้ผลิต

กรมการค้าต่างประเทศจัดฝึกอบรมออนไลน์ ผ่าน Zoom

ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการให้สามารถใช้บริการจากกรมฯ ได้รวดเร็ว และถูกต้อง ในหัวข้อที่น่าสนใจ ดังนี้


หัวข้อ “การบันทึกข้อมูลการยินยอมให้ใช้ผลตรวจคุณสมบัติทางด้านถิ่นกำเนิดสินค้า (ต้นทุน) ของผู้ผลิต” 
- วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม  2564

- เปิดรับจำนวน 2 รอบ
รอบเช้า เวลา 09.30- 12.00 น. เปิดรับจำนวน 70 ท่าน
รอบบ่าย เวลา 13.30- 16.00 น. เปิดรับจำนวน 70 ท่าน
- โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย


กำหนดการฝึกอบรม

รอบเช้า
09.30 – 10.00 น.    ลงทะเบียนเข้าระบบ ZOOM
10.00 – 11.00 น.     อภิปราย “การใช้งานระบบบันทึกข้อมูลการยินยอมให้ใช้ผลตรวจคุณสมบัติทางด้านถิ่นกำเนิดสินค้า (ต้นทุน) ของผู้ผลิต”
โดย  ผู้แทนบริษัท นิวเทคโนโลยีอินฟอร์เมชั่น จำกัด
ผู้แทนสำนักบริการการค้าต่างประเทศ
11.00 – 12.00 น.     อภิปราย “การปรับปรุงระบบการให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ (ส่วนของผู้ประกอบการ)”
โดย  ผู้แทนบริษัท นิวเทคโนโลยีอินฟอร์เมชั่น จำกัด
ผู้แทนสำนักบริการการค้าต่างประเทศ 
รอบบ่าย                         
13.30 – 14.00 น.    ลงทะเบียนเข้าระบบ ZOOM
14.00 – 15.00 น.     อภิปราย “การใช้งานระบบบันทึกข้อมูลการยินยอมให้ใช้ผลตรวจคุณสมบัติทางด้านถิ่นกำเนิดสินค้า (ต้นทุน) ของผู้ผลิต”
โดย  ผู้แทนบริษัท นิวเทคโนโลยีอินฟอร์เมชั่น จำกัด
ผู้แทนสำนักบริการการค้าต่างประเทศ
15.00 – 16.00 น.     อภิปราย “การปรับปรุงระบบการให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์  (ส่วนของผู้ประกอบการ)”
โดย  ผู้แทนบริษัท นิวเทคโนโลยีอินฟอร์เมชั่น จำกัด
ผู้แทนสำนักบริการการค้าต่างประเทศ
(กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)


ทั้งนี้ ผู้ประกอบที่ต้องการเข้าร่วมฝึกอบรมออนไลน์ ขอให้จัดเตรียม
1. ติดตั้งและสมัครใช้งานโปรแกรม Zoom ในอุปกรณ์ที่จะใช้เข้าร่วมฝึกอบรม
2. ควรศึกษาวิธีการใช้งานผ่านโปรแกรม Zoom ก่อนเข้าร่วมฝึกอบรม


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2547 4830, 0 2547 4838 หรือ สายด่วน 1385

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมออนไลน์ ผ่าน Zoom (รอบเช้า)

DFT01 นางสาวกิ่งดาว ฉิมวิเศษ
DFT02 นางภารดี อุดมภักดี
DFT03 นางสาวทิพวรรณ   พลอยแสง
DFT04 นางสาวภัทรกรณ์ สวนสุจริจ
DFT05 นางสาวสุฤดี ศรีพระจันทร์
DFT06 นางสาวอรวรรณ ไวมาตร
DFT07 นางสาวประคอง กรแก้ว
DFT08 นายชาลี ทรัพย์เฉลิม
DFT09 นางสาวลลิตา ทิพย์ปัญญา
DFT10 Miss.Jongluk mudpau
DFT11 นายรชฏพงศ์ คุณารักษ์
DFT12 นายกรกฎ ปลื้มปรีดีวงศ์
DFT13 นายธเนษฐ ทองมณี
DFT14 นางสาวสุภาภรณ์​  จิรวัฒนสกุล
DFT15 นางสาวรพีพรรณ จำเนียร
DFT16 นางยุพิน บุญเอกบุศย์
DFT17 นางสาวปุญศยา หทัยนมะ
DFT18 นางสาวระพีพรรณ จรรยาอ่อน
DFT19 นางวาสนา วงศ์ถาวร
DFT20 นายจารุพัฒน์ รัฐฐาขจรนันท์
DFT21 นายอมรเทพ โพประยูร
DFT22 นางสาววรินทร แซ่ฉั่ว
DFT23 นายวชิราธร จันทรวิเศษ
DFT24 นางสาวรังสิมา พฤกษ์เมธากุล
DFT25 นางสาวนัฏฐิกา ปู่ซึ้ง
DFT26 นางสาวภูริธร ธรรมผจง
DFT27 นายฤทธิ์ โพธิ์ภา
DFT28 นายณัชพล บุญมณีโชติ
DFT29 นายณัฐ อ่องวรานนท์
DFT30 นางสาวมนภา แชประเสริฐ
DFT31 นายนริศพงษ์ กาญจนกูล
DFT32 นางนวลลออ เด่นประเสริฐ
DFT33 นางสาวอุราวรรณ รอบรู้เจน
DFT34 นางสุกัญญา บุญส่ง
DFT35 นางสาววนิชา สาตรสว่าง
DFT36 นางสาวสายฝน กิตติญาภรณ์
DFT37 นางสาวกัญญ์วรา โซ่วิจิตร
DFT38 นายวิศาล พงศ์วิลาส
DFT39 นายกันตภณ เทียนงาม
DFT40 นางสาวศิริพร ดำรงเจริญ
DFT41 นางสาววาสนา ภักดี
DFT42 Miss.Khemjira Tantranont
DFT43 นางอรอนงค์ ญาณเวช
DFT44 นางสาวกิรณา สุวรรณน้อย
DFT45 นางสาววิภา อุดมมหาไพร

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมออนไลน์ ผ่าน Zoom (รอบบ่าย)

DFT01 นางสาวขจึจินต์ ศิริปิติอดุลย์
DFT02 นางสาวฐานวีร์ วืมลเจิดสิทธิ์
DFT03 นางสาวภารดี เมืองแก้ว
DFT04 นางธิภาวัลย์ พลจันทร
DFT05 นางสาวเจนเนตร เรียงรวบ
DFT06 นางสาววราภรณ์ สุนทรพจน์
DFT07 นางสาวประภาวี คุณประเสริฐ
DFT08 นายอดิสร เนื่องจำนงค์
DFT09 นางสาวสุภางค์ บุญธารักษ์
DFT10 นางสาวจิระภา สุขสำราญ
DFT11 นางสาวคนึงนิจ รัตนสุข
DFT12 นางสาวณัฐสรา แก้วนุช
DFT13 นางสาววิภาวี วิยะบุญ
DFT14 นางสาวกรณัฏฐ์ คุณเอนก
DFT15 นางสาวนิภา จันทร์ทิพย์
DFT16 นางสาวธินีกาญจน์ สวัสดีศรีโรจน์
DFT17 นางสาวจารุพิณ พิภพธเนศ
DFT18 นางสาววชิราภรณ์ เทศวัง
DFT19 นายอัษฎาวุธ สวัสดิทัศน์
DFT20 นางสาวชนัญชิดา ยางจิต
DFT21 นางสาวมณฑิตา พรหมมา
DFT22 นางสาวสุมามาลย์ พัฒนกิจเจริญชัย
DFT23 นางสาวพุทธิดา แซ่โฟ้ง
DFT24 นางสาววันเพ็ญ​  เหล่ากิจพาณิชย์
DFT25 นายวีรวุฒิ แซ่ลี้
DFT26 นางสาวอัจฉรา คชอินทร
DFT27 นางสาวรุ่งนภา สันกลาง
DFT28 นายจิรสิฐ ชำนาญศรี
DFT29 นางสาวเบญญา​  แตงใบ
DFT30 นางสาวอรุณี ร้อยกล้า
DFT31 นายสราวุธ วงษ์สุข
DFT32 นางสาวณัฐกฤตา ตฤณตระการ
DFT33 นางสาวฤทัย วัยวิรัตน์
DFT34 นายกานน ภาณุพันธุ์
DFT35 นางสาวทนัตถ์ธิดา บงกชกร
DFT36 นางสาวประทุมพร จีนก๊ก
DFT37 นายธนพัน พูนธีระกูล
DFT38 นางสาวสิรินพร ปักปิ่นเพชร
DFT39 นางสาววิภาดา ปรีชาญาณ
DFT40 นางสาวขนัตยา ถมวัฒนศิลป์
DFT41 นางสาวปัทมา อมรสกุลโชค
DFT42 นางสาวสุจินต์ ประสิทธิมงคล
DFT43 นางสาวโอมณัชชา ไชยชูลี
DFT44 นางสาวเปณิกา ภูริกุลชร
DFT45 นางสาวนิตยา เตชะวัชรานนท์
DFT46 นางสาวอริสา ผ่องผิว
DFT47 นางสาวพรรณภาพร หนองห้าง
DFT48 นางสาวณัฐธยาน์ วงษ์นู
DFT49 นางสาวศิโรรัตน์ สุขจรุญ
DFT50 นางสาวปวีณา อำนาจ
DFT51 นางศศิวิมล เอี่ยมสอาด
DFT52 นางสริตา ไชยบิน
DFT53 นางสาวณิชากร อิ่มแตง
DFT54 นายธวัชชัย อำรุงสัจจะ
DFT55 นางสาวฌานิกา ชลังสุทธิ์
DFT56 นางสาวกันต์ภัทร จันทะมาตย์
DFT57 นางสาวพิชามญชุ์ พรมฮวด
DFT58 นางสาวจินตนา ใหม่เทวิน
DFT59 นางสาวชนาทิพย์ มุ่งเจริญวงศ์
DFT60 นางสาวอัญชลี ใจการ
DFT61 นางสาวสุพิชชา พันพั่ว
DFT62 นางสาวจุฑามาศ ภานุกรสิริแข
DFT63 นางสาวชัญญรัช คำทิพย์
DFT64 นางสาวปรียานุช พึงลำภู
DFT65 นางสาวศันสนีย์ ยิ่งเสมอ
DFT66 นางสาวอาภัสรา พิทักษ์เสถียรกุล
DFT67 นางสาวสุชาดา จิตการุณ
DFT68 นายวิทยา มณีอินทร์