เปลี่ยนการแสดงผล

(ร่าง) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ขยะอิเล็กทรอนิกส์เป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. ....

Enter Title

 

คำชี้แจงประกอบการให้ความเห็น

(ร่าง) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ขยะอิเล็กทรอนิกส์

เป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. ....

___________________________________

  

หลักการ

 กำหนดให้ขยะอิเล็กทรอนิกส์ตามพิกัดศุลกากรประเภท ๘๔ และประเภท ๘๕ เฉพาะรหัสสถิติ ๘๙๙ ตามบัญชีท้ายประกาศ เป็นสินค้าห้ามนำเข้า 

เหตุผล

 

เพื่อให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

ขอบเขตสินค้าที่ควบคุม


           “ขยะอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์หรือเศษ (ไม่รวมเศษจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้า) ที่มีส่วนประกอบ ซึ่งได้แก่ ตัวเก็บประจุไฟฟ้า และแบตเตอรี่อื่น ๆ สวิตช์ที่มีปรอทเป็นองค์ประกอบในการทำงาน เศษแก้วจากหลอดรังสีแคโทด และแอกติเวเต็ดกลาสอื่น ๆ ตัวเก็บประจุไฟฟ้าที่มีสารพีซีบีหรือที่ปนเปื้อนด้วยแคดเมียม ปรอท ตะกั่ว โพลิคลอริเนเต็ดไบฟีนิล ซึ่งเป็นของเสียเคมีวัตถุ ตามบัญชี ๕.๒ ลำดับที่ ๒.๑๘ ของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย 


สาระสำคัญ

 

          ๑. ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ขยะอิเล็กทรอนิกส์เป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

          ๒. กำหนดให้ขยะอิเล็กทรอนิกส์ตามพิกัดอัตราศุลกากรตอนที่ ๘๔ และตอนที่ ๘๕ เฉพาะรหัสสถิติ ๘๙๙  ตามบัญชีท้ายประกาศ เป็นสินค้าห้ามนำเข้า    

          ๓. ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

__________________________________


 

กรมการค้าต่างประเทศ

กองบริหารการค้าสินค้าทั่วไป

 ธันวาคม ๒๕๖๕