เปลี่ยนการแสดงผล

en-USth-TH

  • ท่านคิดว่ามีความพึงพอใจต่อการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ กรมการค้าต่างประเทศ
สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ กรมการค้าต่างประเทศ

ปี

พอใจมากที่สุด

พอใจมาก

พอใจปานกลาง

พอใจน้อย

2560

(120 ราย)

3 (2.5%)

32 (26.67%)

85 (70.83 %)

0

2561

(150 ราย)

9 (6.0%)

98 (65.33%)

43 (28.67%)

0

 2562
(170 ราย)
 60(35.29%) 100 (58.82%)
10(5.88%)
 2563
(200 ราย )
50 (25%) 125 (62.50%) 25(12.50%)  0
 2564
(250 ราย )
150(60%)  50(20%)  50(20%)   0
 2565
(79 ราย)
45 (57%)  11 (14%)  23 (29 %)