เปลี่ยนการแสดงผล

en-USth-TH

แนวปฏิบัติและไขข้อปัญหาการเชื่อมโยง e-Form D วันที่ 13 กันยายน 2561

กรมการค้าต่างประเทศจัดฝึกอบรม เรื่อง

           "แนวปฏิบัติและไขข้อปัญหาการเชื่อมโยง e-Form D"  ปิดรับสมัคร

ในวันพฤหัสบดีที่  13 กันยายน 2561

      - รอบเช้า   เวลา 08.30 น. – 12.00 น. (รอบละ 100 คน)
      - รอบบ่าย  เวลา 13.00 น. – 16.00 น. (รอบละ 100 คน)
ณ  ห้องเอนกประสงค์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานมาตรฐานสินค้า (ติดศูนย์อาหาร) กรมการค้าต่างประเทศ  กระทรวงพาณิชย์

Download กำหนดการสัมมนา

       - ทั้งนี้ขอกำหนดผู้เข้าร่วมอบรมฯ บริษัททละ 2 ท่านต่อรอบ และเลือกได้ 1 รอบเท่านั้น (ทั้งนี้หากจำนวนผู้สมัครมากกว่าที่กำหนดขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่แจ้งภายในระยะเวลาที่กำหนด) 

       - สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักบริการการค้าต่างประเทศ โทร. 0 2547 4830, 0 2547 4838 หรือ สายด่วน 1385 
       - ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

หมายเหตุ : ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมสัมมนาด้านล่างแบบลงทะเบียน (สามารถตรวจสอบรายชื่อภายใน 1-2 วันทำการ) 

รอบเช้า ลำดับที่ 1-100

1 นางสาวสิรินันท์ อมรินทร์รัตน์
2 นางสาวโฉมยงค์ กวยทิ
3 นางสาวอัฏฐาพร ทาทอง
4 นางสาววันทนีย์ แซ่เจี่ย
5 นางสาวกนกนวล ลี้ตระกูล
6 นายสุวัฒน์ ทะกอง
7 นางสาวนิภาพร นิพนธ์เจริญศรี
8 นางพิรภรณ์ สินสุขอุดมชัย
9 Miss.Wannee Arunyutthsast
10 นายธนัท นุ่มประสิทธิ์
11 นายวิชัช สำราญรมย์
12 นางสาวสุภาพร สุจินต์
13 Miss.Ratchanee Juabsawat
14 นางสาวนิภาภรณ์ อินทร์สุข
15 นายอภิวัฒน์ นุ่มบรรเทิง
16 นางสาวมัลลิกา ชุ่มสำโรง
17 นางสาวณิชา มีพะเนาว์
18 นางสาววรัชยา ปลั่งกลาง
19 นางสาวชนัญชิดา ยางจิต
20 Miss.KE QI
21 นายณัฐพงษ์  กิตติธนานุรักษ์
22 นายกันตพัฒน์ ศรีประเสริฐ
23 นางสาวขนิษฐา  สาเทียน
24 นายวิศิษฎ์  โฆสะนันท์ชัย
25 นางสาวพัดชา ศักดิ์ค
26 นายนรากร รุจิเกียรติขจร
27 นายอิทธิ ว่องวงศ์ศรี
28 นางสาวธัญญา คงฤทธิ์
29 นางสาวพรทิพย์ กลิ่นสุคนธ์
30 นายชยุต ทับเที่ยง
31 นางสาวปัทมาพร สาขำ
32 Miss.BOONROD MAISOM
33 Mr.SUCHAT THIAMTHAN
34 นางสาวชญาภา เขียวบัวทอง
35 นางสาวอรอนงค์  ทองคีรี
36 นางสาวนิลลวรรณ ถนอมแก้ว
37 นางสาวลัดดาวรรณ กฤษณะภูติ
38 นางสาวพิชนี พิทยาพิศุทธิ
39 นางสาวเพิ่มสิน  เกียรติปัญญาสกุล
40 นางสาวนัทปภา โชติวรรณชูสกุล
41 Miss.TIPPAWAN CHIDPATUM
42 นางสาววราภรณ์ บุญสอาด
43 นางสาวธนวรรณ ธนวิทยากร
44 นายวีร์ธิมา ศรีรัตนนาวิน
45 นายวิวัฒน์ เหน่งเนียม
46 นางสาวญาณภา สุประดิษฐ์
47 นางสาวสุทธินันท์ พิมพ์หมื่น
48 นายสาชล บุญเพ็ง
49 นายวิโรจน์   ธีรอภิศักดิ์กุล
50 นางวิภา เสริมพงศ์สุวัฒน์
51 นางสาวสรัญญา จีนกลับ
52 นางสาวกฤษณี  ละออประเสริฐสุข
53 นางสาวภัควรินทร์ กิตติลักษณ์วัฒนา
54 นางสาวพกาทิพย์ แซ่ตั้ง
55 นางสาวปฏิมา งามฉวี
56 นางสาวจีราภา แตงเพ็ชร์
57 นางพรรณรัตน์ ปิยพีรพรรณ
58 นางสาวปุณกันต์ ก้งทอง
59 นายธีระพงษ์ เรืองมณี
60 นางกนกวรรณ สุวรรณประเทศ
61 นางพัทธืศิกานต์ รัตนสุวรรณ
62 นายทวีพร สูติ
63 นางสาวสร้อยทอง โทราช
64 นางสาวนายิกา พรหมโคตร
65 นางพัชรินทร์ กิตติจิรโยธิน
66 นางสาวเกษกุล วงสวาห์
67 นางสาวธนภรณ์ สุวรรณวิเวก
68 นางบงกช บุญภาค
69 นายณัชพล บุญมณีโชติ
70 นางสาวภารดี ไชยวรรัตน์
71 นางสาวปิยฉัตร เดชบุญมี
72 นายฐนกร ฤทธิ์บุญ
73 นายราเชนทร์ เข้มกลม
74 นางสาวธัญญ์นรี พัฒนวิชญ์วรกุล
75 นางสาวสุกานดา มีธนไพศาล
76 นางสาวธนพรรณ รุ่งชื่น
77 นางสาวสุขวดี กัณหา
78 นางสาวประภาพันธ์ วิมลโนช
79 นางสาวนาฏรัตดา ดอนแคนจุย
80 นางสาววัชราภรณ์ ตรีวิเชียร
81 นายพรสัณฑ์ พลับศิริ
82 นายอนุวัช เชื้อสาตร์
83 นางสาวจุฑารัตน์ เฮงสุวรรณ
84 นางสุรีรัตน์ แพไม้
85 นายชัยสิริ จิตติอาภรณ์
86 นางสาวซัลมา บินกาซัน
87 นางฟารีดา นุ่มศรี
88 นางสาวดวงเด่น นนท์ยะโส
89 นางสาวศิริเพ็ญ อัครประสิทธิ์
90 นายนายาคริต รังสิภาคิน
91 นายเตชิต ศรีสุขใจ
92 นางสาวจรีพร  ชัยสุทธิ์ชยางกู
93 นางสาวปุณณิสา สอนพาที
94 นายเมธา สมพันธ์แพ
95 นายวันชัย จงศรีสวัสดิ์
96 นางอรุณลักษณ์ ณัทธนานวินณ์
97 นางสาวสกาวเดือน คำเสม
98 นายวีรพล ธนโกเศศ
99 นางสาวราตรี ไทรทอง
100 นายมงคล ชื่นชิต

รอบบ่าย ลำดับที่ 1-100

1 นายราวินดรานา ซิงห์
2 นางสาวกมลพรรณ หอมระเหย
3 Mrs.Atchara  Poonpherm
4 นางสาวสุภาพมัยตรี โพธิ์พระทอง
5 นางสาวจารุวรรณ อ่อนชะเวียง
6 นางสาววาสนา ชมภูแก้ว
7 นางสาวพจนี สุขสุทิน
8 Miss.Natcha Namsawat
9 Miss.Sirirat Boonthes
10 นางสาวสุกฤตา คนอยู่
11 นางเสาวลักษณ์ ตีรณปริญญาภรณ์
12 นางสาวปวีณา อำนาจ
13 นางสาวละอองดาว  นันติเชีย
14 นายสุรพล บุญเมือง
15 นางสาววิลาสินี พู่ประเสริฐศักดิ์
16 นางสาวพิมพ์สิริ วงศ์สุโชโต
17 นางสาวมีนา สุระถา
18 นางสาวกนกษร รัตนสมบูรณ์
19 นางสาวจรรยา บุญเกิด
20 นางสาววลีรัตน์ ไชยเสนา
21 Miss.Puntip Tessalee
22 นางสาวนัฏจรี ถือธงชัย
23 นางสาวโชติกา จำเดิมเผด็จศึก
24 นางสาวญาดา เอกดุษฎี
25 นางสาวภัทรพร โอมพิทักษ์พงศ์
26 นางสาววัชราภรณ์ นิภารัตน์
27 นางสาวอรุณประภา ตันตระกูล
28 นางสาวพัชรียา วิเชียรดี
29 นางสาวสาวิตรี พุ่มขจร
30 นายอรรถพล ลี้สิ้นภัย
31 Miss.AOM JANSUMRIT
32 นางสาวทิพพิมล ศรีดอนไผ่
33 นางสาวธัญญานันท์ เชาว์จรัสโอภาส
34 นางสาวกิตติมา กาทอง
35 นางสาวอุรัยรัก นาเสงี่ยม
36 นางสาวพัชราภรณ์ สอนสะอาด
37 นางสาวเกศินี  เทพศิริ
38 นางสาวสุดารัตน์ ว่องสุวรรณสาร
39 นางสาวชนิดาพัสน์ บุญส่ง
40 นางสาวข่ายรัตน์ ชุนหสุวรรณ
41 นางสาวศิริภัทรากร โฮมหงษ์
42 นายจิรายุทธ คุ้มครอง
43 นางสาวนันทพร ใจธรรม
44 นางสาวภิญญาพัชญ์ เปลี่ยนละออ
45 นางสาวสมพร ลำพันธ์
46 นางสาวสุภนิดา อ้นน้อย
47 นางสาวนวพรรณ คีรีมา
48 นางสาววราภรณ์ วงคฺ์สมศักดิ์
49 นางสาวเขมินทรา ทองประสม
50 นางสาวสมศรี ฉัตรสนธิรักษ์
51 นางสาวฐิตินันท์ พิภูษณะเดช
52 นางสาวกรกนก ทองมี
53 นางสาวพยุง บุญจันทร์
54 นางสาวปิยวรรณ แดงละม้าย
55 นางปิยะธิดา เกรียงมงคล
56 นายภูมิสวัสดิ์   งามนิธิพงศา
57 นางจันทร์ญพัชร เกียรติภัทรชัย
58 นางสุวรรณา ถาวรปัญญารัศมี
59 นางสาวจิติภรณ์ พิพัฒน์รัตนมณี
60 นางสาวประทุมพร จีนก๊ก
61 นางสาวเกวรินทร์ ทวีทรัพย์
62 นายมงคลชัย อาริยวัฒน์
63 นางสาววิภาวดี วิศิษฎ์สุทธ์
64 นางสาวภัทชีญา ราษฎร์ปัญญา
65 นางสาวลาวัลย์ นิติกรวรากุล
66 นางธนัชพร ขุมนิธิ
67 นางสาวสิริพร เกล็ดพลี
68 นายณัฐพล วานิชดี
69 นางสาวอรวินท์ พงษ์ศิริกุล
70 นายนิกร ฟูรักษา
71 นางสกลพัชร์ เด็ดดอกฟ้า
72 นางสาวนันทพร สมพงษ์
73 นางสาวรุจิกร ชูราศรี
74 นางสาววันเพ็ญ ตั้งพิทักษ์เสมอ
75 นางสาวพรทิพย์ ตรียุทธ
76 นายประพันธ์ พงศกรเสถียร
77 นางสาวศิริณัฏฐ์ จินดามงคล
78 นางสาวบุษยมาส แซ่ล้อ
79 นางสาวสมลักษณ์ แซ่ตั้ง
80 นางสาวภัทรพร ต๊ะชมพู
81 นายวิวรรธณ์ วิชิตอนุรักษ์
82 นายชยพล ปรางค์ชัยภูมิ
83 นายเกรียงไกร  อยู่ศรี
84 นางสาวนิรมล แสงม่วง
85 นางสาวปณิตา ไชยโคตร
86 นางสาววันเพ็ญ กรรณอรุณเวช
87 นางสาวกำไร บุญวิทยา
88 นางสาวสุรีย์ฉาย แพศิริ
89 นางสาวสุมล มณีจิระปราการ
90 นายธีรพล จันทร์พวง
91 นางสาวจิราพร วิกิจการโกศล
92 นางสาวภัชภา จำปีรัตน์
93 นางสาวณัฐนันท์ วัชรโกมลพันธุ์
94 นางแสงดาว หารสระคู
95 นายวิบูลย์ ธีรอภิศักดิ์กุล
96 นางสาวพรเพ็ญ ศิลป์สรรค์ศิริ
97 นางสาวนงนุช  รินทระ
98 นางสาววิมล ซื่อสัตยวงศ์
99 นางสาวเบญจวรรณ โชติชัชวาลย์กุล
100 นายธนพนธ์ ทัศมาลา