เปลี่ยนการแสดงผล

en-USth-TH

แนวปฏิบัติและไขข้อปัญหาการเชื่อมโยง e-Form D วันที่ 12 กันยายน 2561

กรมการค้าต่างประเทศจัดฝึกอบรม เรื่อง

           "แนวปฏิบัติและไขข้อปัญหาการเชื่อมโยง e-Form D"

ในวันพุธที่  12  กันยายน  2561

      - รอบเช้า   เวลา 08.30 น. – 12.00 น. (รอบละ 80 คน) เต็ม
      - รอบบ่าย  เวลา 13.00 น. – 16.00 น. (รอบละ 80 คน) เต็ม
ณ  ห้องเอนกประสงค์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานมาตรฐานสินค้า (ติดศูนย์อาหาร) กรมการค้าต่างประเทศ  กระทรวงพาณิชย์

Download กำหนดการสัมมนา

       - ทั้งนี้ขอกำหนดผู้เข้าร่วมอบรมฯ บริษัททละ 2 ท่านต่อรอบ และเลือกได้ 1 รอบเท่านั้น (ทั้งนี้หากจำนวนผู้สมัครมากกว่าที่กำหนดขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่แจ้งภายในระยะเวลาที่กำหนด) 

       - สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักบริการการค้าต่างประเทศ โทร. 0 2547 4830, 0 2547 4838 หรือ สายด่วน 1385 
       - ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

หมายเหตุ : ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมสัมมนาด้านล่างแบบลงทะเบียน (สามารถตรวจสอบรายชื่อภายใน 1-2 วันเวลาราชการ) 

แจ้งผู้เข้าร่วมอบรมรายชื่อดังต่อไป ยกเลิกเข้าร่วมสัมมนาเนื่องจากเกินจำนวนที่เปิดรับไว้

นางสาวนวพรรณ คีรีมา
นางสาววราภรณ์ วงค์สงศักดิ์
นางสาวชนัตต์ธิดา รุ่งเรือง
หมายเหตุ : หากมีผู้สมัครท่านอื่น ยกเลิก ทางกรมฯ จะแจ้งกลับให้เข้าร่วมอบรม

สมัครเกินจำนวนบริษัทละ 2 ท่านที่กำหนดไว้ ขอยกเลิกเข้าร่วมสัมมนา (เช้า)

1 นางสาวอนงค์ภัทร์ นิ่มพัฒนสกุล
2 นางสาวพิมกนก สุขชัย
3 นางสาวจิราภรณ์ สมฤทธิ์

รอบเช้า ลำดับที่ 1-80

1 นางสาวณัฐชนัญ ธรรมนุส
2 นายสุเมธา รุ่งนิมิตร
3 นางสาวหนึ่งหทัย แจ่มวัย
4 นางสาวน้ำฝน อุดมเพชร
5 นางอภิรัตน์ สุวรรณทัต
6 นางสาวชัญญณัส นิ่มทิพย์รัตน์
7 นางสาวอรกรานต์ ทองมี
8 นางสาวสุกัญญา มาจันทร์
9 นางสาวประภัทศร คร้ามสิริ
10 นายอมรเทพ  โพประยูร
11 นางสาวจารุณี เคลือชัย
12 นางสาวจรินทร์รัตน์ อิ่มเอิบ
13 นางสาวพันธ์ธีรา โชติทรัพย์ยชนา
14 นายณัฐพัชร รุ่งมา
15 นางสาวนฤชา ชุมพล
16 นางสาวนพมาศ วิกสูงเนิน
17 นางสาวอรุณ รุ่งใหม่เอี่ยม
18 นางสาวชลธิชา คุณชาติสถิตย์
19 นางสาวชนัดดา สุพอ
20 นางสาวสุนิสา จันตรี
21 นางสาวลักขณา  เนียมเพราะ
22 นางวิกานดา   สิงสาหัส
23 นายคเชนทร์ ไชยวงศ์
24 นางศิริษา นันทะบุตร
25 นางสาวสุนีรัตน์ งามขำ
26 นางสาวทวินันธ์ อินเหี้ยน
27 นางสาวเกศมณี เกิดอ่ำ
28 นายทัศนะ สุวรรณกูฎ
29 นางสาวบุญตา มีสวัสดิ์
30 นางสาวภิญญดา จันทร์เที่ยง
31 นางสาวนันทมนต์ คงกวินวงศ์
32 นางสาววาณี  แซ่แต้
33 นางสาวอัจฉรา  เหมวงศ์วิทยา
34 นายสธน ทรัพย์รุ่งเรือง
35 นายศุภกร อัครสัณห์ประวีณ
36 นางสาวจิระภา สุขสำราญ
37 นางสาวพจนารถ พัฒนะพงษ์วิบูลย์
38 นายภูริทัต เจริยมี
39 นางสาวอัจฉรี จิตพิสิฐชัย
40 นางสาวอัจฉรีย์ ดาระกะมาศ
41 นางสาวธนพร  บุรทิพาพงศ์
42 นางสาวสหัทยา  ชมเชย
43 Miss.Pantisa Hanviriyarot
44 นางสาวฐิติรัตน์ แก้วสว่าง
45 นางสาวมาลี วงศ์มะกะ
46 นายสุรเดช ชัยเสรี
47 นายระพี อนุรุทธ์เนตรศิริ
48 นางสาวพัชรี ซะมะ
49 นายสุรเดช แสนมัคคี
50 นางสาวพรทิพย์ สุวงศ์เพ็ชรฤกษ์
51 นางสาววิลาสินี เลิศพรชัยมงคล
52 นางสาววรางคนา พงษ์จิตภักดิ์
53 นางสาวกัญญา รัตนเจริญชัยแสง
54 นายสุบรร บัวขาว
55 นางสาวนันทิดา ยิ้มแย้ม
56 นางสาวรัชฎาพร ขำธานี
57 นางสาวประภาวรินทร์ วณิชย์โยธิน
58 นางสาวอาชิรญาดา โชคประกอบบุญ
59 นางสาวธินีกาญจน์ สวัสดีศรีโรจน์
60 นายกวีรัตน์ สังขรัตน์
61 นางสาวอรษา พรมทองนุ้ย
62 นางสาวภิรญา พีรถาวรชัย
63 นางสาวสุพรรษา จัดกลาง
64 นางสาวศศิธร ก๋าสาสืบ
65 นายเกริกฤทธิ์ สายควนเกย
66 นางสาวนันทิยา แป้นศรีทอง
67 นางสาวชุติมา เกตุวัตถา
68 นางสาวสุกฤตา เห็นแสงหงษ์
69 นางสาวศิตา เส็งนา
70 นางสาวทิพาพร เนียมเกิด
71 นางสาวสุจิมา ท้วมเจริญ
72 นายกรภัทร สุดด้วงแก้ว
73 นางวชิราภรณ์ เซียนประเสริฐ
74 นายวันชัย มุ่งหมาย
75 นางสาวชุติมา นนทแก้ว
76 นางสาวกุลรัตน์ เฉลียวจิตติกุล
77 นางวัลลีย์ มีชัย
78 นายสมพิชิต สอนสำแดง
79 นายนิพนธ์ ภาคาสัตย์
80 นางสาวปาริชาติ ชัยวงค์
Update รายชื่อวันที่ 1/8/2561 เวลา 10.00 น.

สมัครเกินจำนวนบริษัทละ 2 ท่านที่กำหนดไว้ ขอยกเลิกเข้าร่วมสัมมนา (บ่าย)

1 นางสาววรีรัตน์ ไชยเสนา
2 นางสาวณัฐพร แก้วประจุ
3 นางสุทิศา ธนารักเกียรติ
4 นายภานุวัฒน์ อินบุญ
5 นายระพี อินตะนาง

รอบบ่าย ลำดับที่ 1-80

1 นายพัศรุตม์  แก้วกลับ
2 นางสาวฐิติพร นิรันด์สุข
3 นายศักรินทร์ เนาวรัตน์
4 นายชนนท์ เพชรสุขุม
5 นายยุทธนา จงใจมั่น
6 Miss.Sirima Pichadul
7 นางอาภาภัทร ปิ่นโตนด
8 นางนันนลิน แก้วมี
9 นางสาวเบญจพร   ยงคะอักษร
10 Mrs.NAPAWAN LIMAVARARAT
11 นางสาวรมณีย์ คุ้มนาน
12 นางสาวสุพาพร  แนบสนิทวงศ์
13 นางวรนารถ เกตุแก้ว
14 นางสาวธัญลักษณ์ ป้อมศรี
15 นางสาวอมรรัตน์ บุญสวน
16 นางสาวหทัยรัตน์ ศรพรหม
17 นางกาญจนี เตชะสวัสดิ์
18 นางสาวลิปดา มัยยะ
19 นางสาววัฒนีธร จิตต์รำพึง
20 นางสาวกิรณา สุวรรณน้อย
21 นางสาวปิยะนุช กาญจนะ
22 นางสาวเกษร มหาวงศ์นันท์
23 นางสาวกันยารัตน์ อดุลสุตกิตติ์
24 นางพรทิพย์  พรหมชาติ
25 นางสาวฐิติวันท์ วงศ์อยู่
26 นางสาวเกษร ไตรวิทยพาณิชย์
27 Miss.NATTHAPORN WUTTHISAK
28 นางสาวขจรพรรณ สมใจ
29 นางสาวดวงใจ โพธิ์มณี
30 นางสาวอัจฉรา ฉลาดเฉลียว
31 นางธนนันท์ เนตรนิล
32 นางสาวจิรภา ศักดิืชนะลายา
33 นางสาวสุทธิดา พวงอก
34 นางสาวอัญชุลี จิตรปฏิการ
35 นางสาวขนิษฐา คุ้มทะยาย
36 นางหทัยยา บุตรปัญญา
37 นางสาววลัยพร ประภารัศมี
38 นางสาวจิรภัทร ทับทรวง
39 นางสาวฤทัย วัยวิรัตน์
40 นางสาวพรรณทิพา คำคล้าย
41 นางสาวอารีรัตน์ ทนทาน
42 นางสาววรางคณา จรัสสินวิชัย
43 นางสาวทิศากร สามารถ
44 นางสาวนิภาพร นุ่มเจริญ
45 นางสาวปทิตตา รัตนจิระพงศ์
46 นางสาวภาศินี ลลิตกุลธร
47 นางสาวสินไหม คาวิจิตร
48 นางสาวสาธิดา ชมภูพล
49 นางสาวประไพรพรรณ์ แก้วสว่าง
50 นางสาวสุปราณี ดิษแพ
51 นางสาวกฤษณา มีบุญจิตต์
52 นางสาวกชกร สุขเจริญ
53 นางสาวอภิรดี อำนวยพร
54 นางสาวกันยารัตน์ ศรีสวัสดิ์
55 นางสาวจุฑามาศ สุชาติ
56 นายสุชาติ คำประภัสสร
57 Mr.Kittipong Pimsawan
58 Miss.Panatthaporn Boonphut
59 นางสาวจิรภา ศิริพานิชวัฒนา
60 นางสาวสุจิตรา สะตะ
61 นายจิตตฤณ เล้าสกุล
62 นางสาวสุชานรี กังเจริญ
63 นางสาวปาจรีย์ คมนรนารถ
64 นางสาวอัญชิสา อิ่มลายทอง
65 นางยุพิน บุญเอกบุศย์
66 นางสาวดรุณี โดมไพรวัลย์
67 นายวีรชาติ เอื้ออนันต์ชัย
68 นายกฤชภัทร ศุภภัคโภคิน
69 นายภานุวัฒน์ อินบุญ
70 นายสุพัฒสรณ์ รัตน์สูงเนิน
71 นางสาวษรฉัตร ดิลกเจนกิจ
72 นางสาวยุภา เชิงพนม
73 นางสาวจิรอร มรรคนันท์
74 นางสาวชัญญนันท์  สินธุพนัส
75 นายดนัย เหล่าสุขศรี
76 นางสาวจุไรววรณ ชัยมาตร
77 นางสาวพรพิมล ยามเลย
78 นางสาววริษา สุนทรารมณ์
79 นางศรัรัตน์ ดอนไม้ชัย
80 นางสาวกมลพรรณ จริยพิสิฐ
Update รายชื่อวันที่ 1/8/2561 เวลา 10.00 น.