เปลี่ยนการแสดงผล

สรุปสถิติผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
กรมการค้าต่างประเทศ

ปี

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.


 2565


9,714 

4,959 

5,120 

6,527 
 
9,547

7,984 

7,094 

8,715 

7,619 

7,742 
 
6,092

8,150 

 25667,249 
 
7,198

7,483 

2,492 

1,378 
 
2,571

2,356 

2,726 

1,835 
 
2,898

2,940 

1,708 

 2567


2,187 
 
3,322

1,444 

1,440 

2,028