เปลี่ยนการแสดงผล

สรุปสถิติผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
กรมการค้าต่างประเทศ

ปี

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

2560

 

1,234

1,610

2,746

3,830

6,433

5,176

8,226

6,164

9,936

7,757

11,333

9,178

2561

 

13,632

12,045

22,649

18,370

26,461

20,748

29,747

22,700

32,035

25,245

35,212

27,502

 2562
38,111 


32,639 

40,852 

37,864 

44,395 
 
41,182

48,311

44,348 

51,531 

47,546 

54,997 
 
51,622
 2563
58,462

 
56,082

58,730 
 
50,323
 
56,114

54,459 
 
58,980

56,128

58,520 

52,313

54,599

51,384 
 2564
57,472
 

56,714
 
61,855
 
57,364

57,773 

 54,324

56,615 
 
54,032

55,115 

53,403