เปลี่ยนการแสดงผล

en-USth-TH

กระดานข้อคิดเห็น

Loading
  • คำแนะนำ : โปรดกรอกข้อมูลของผู้สอบถาม เพื่อใช้ในการอ้างอิงและติดต่อสอบถามเพิ่มเติม พร้อมรายละเอียดเรื่องที่ต้องการสอบถาม ซึ่งหน่วยงานจะใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาและแจ้งผลต่อไปทางเมล์สรุปผลข้อคิดเห็น

วัน-เวลา

เรื่องเสนอแนะ/สอบถาม

19 มกราคม 2561

 ข้อมูลมีเยอะมาก  

14 กันยายน 2561 นำเข้าเครื่องพิมพ์สามมิติจะต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง