เปลี่ยนการแสดงผล

แบบสอบถาม ผลกระทบกรณีสหรัฐอเมริการะงับการให้สิทธิ GSP

แบบสอบถาม ผลกระทบกรณีสหรัฐอเมริการะงับการให้สิทธิ GSP สินค้าไทย และมาตรการความช่วยเหลือ

ด้วย กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ มีความประสงค์ที่จะทำการศึกษาผลกระทบหากสหรัฐอเมริการะงับสิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากร (GSP) สินค้าไทย เพื่อนำข้อมูลไปประกอบการกำหนดนโยบาย และมาตรการความช่วยเหลือในอนาคต
- หากมีข้อสงสัยหรือต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อกองสิทธิประโยชน์ทางการค้า
- หมายเลขโทรศัพท์ 0-2547-4891 หรือ 0-2547-4872


แบบสอบถาม

 • 1. ผู้ตอบแบบสอบถาม
 • เลขที่/ถนน/ตำบล

  Street Address 2

  อำเภอ

  จังหวัด

  รหัสไปรษณีย์

  ประเทศ
 •  
   
  โปรดระบุพิกัดศุลกากร (HS code))
 • 2. ข้อมูลผู้ประสานงาน (Contact person) • 3. ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้สิทธิ GSP

 • 3.1) บริษัทของท่าน มีการใช้สิทธิ GSP และส่งออกไปสหรัฐอเมริกาหรือไม่
 • 3.2) บริษัทของท่านจะได้รับผลกระทบ หากมีการตัดสิทธิ GSP หรือไม่ อย่างไร

 • 4. มาตรการความช่วยเหลือที่ประสงค์จะได้รับจากภาครัฐ

 • บริษัทของท่าน ต้องการมาตรการช่วยเหลือด้านใด โปรดระบุ (แนวทาง / มาตรการ)
 • 5. ตลาดส่งออกอื่นๆ/ตลาดใหม่ ที่มีศักยภาพ นอกเหนือจากตลาดสหรัฐฯ (โปรดระบุ)