เปลี่ยนการแสดงผล

แบบสอบถาม ผลกระทบกรณีสหรัฐอเมริการะงับการให้สิทธิ GSP

แบบสอบถาม ผลกระทบกรณีสหรัฐอเมริการะงับการให้สิทธิ GSP สินค้าไทย และมาตรการความช่วยเหลือ

ด้วย กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ มีความประสงค์ที่จะทำการศึกษาผลกระทบหากสหรัฐอเมริการะงับสิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากร (GSP) สินค้าไทย เพื่อนำข้อมูลไปประกอบการกำหนดนโยบาย และมาตรการความช่วยเหลือในอนาคต
- หากมีข้อสงสัยหรือต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อกองสิทธิประโยชน์ทางการค้า
- หมายเลขโทรศัพท์ 0-2547-4891 หรือ 0-2547-4872