เปลี่ยนการแสดงผล

กิจกรรมสัมพันธ์ "Happy Customer Hours"

กรมการค้าต่างประเทศขอเชิญเข้าร่วม กิจกรรมสัมพันธ์ “Happy Customer Hours” ครั้งที่ 3/2562 (ปิดรับสมัคร)
           โดยมีการจัดคลีนิกให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการออกหนังสือสำคัญการส่งออก-นำเข้าสินค้า และการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างเจ้าหน้าที่ และผู้บริการ

วันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 14.00 - 15.30 น. 
ณ ชั้น 3 สำนักบริการการค้าต่างประเทศ อาคารกรมการค้าต่างประเทศ
(Download กำหนดการ)

     - สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4838
     - ทั้งนี้หากจำนวนผู้สมัครมากกว่าที่กำหนดขอสงวงสิทธิสำหรับผู้ที่แจ้งภายในระยะเวลาที่กำหนด

หมายเหตุ ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมด้านล่างแบบลงทะเบียน (สามารถตรวจสอบรายชื่อภายใน 1-2 วันทำการ)

รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม

1 นายสุทัศน์ เขียวอ่อน
2 นางสาวณัฏฐ์ นนท์ธนะศักดิ์
3 นางภรภัทร เกศชัยชนา
4 นางสาววชิรา รุจิรัตน์
5 นายปรีชา เทพนะ
6 นางสาวกิ่งดาว ฉิมวิเศษ
7 นางสาวอุบลวรรณ แหลมหลัก
8 นางสาวจินตหรา ศรีลาเลิศ
9 นายประสิทธิ์ กรวยนอก
10 นางสาวสุมามาย์ พัฒนกิจเจริญชัย
11 นางสาวณิชาภา สำโพธิ์
12 นางสาวธีรยา กุระอินทร์
13 นายอาวุฒิ รักสนิท
14 นางสาววิรัลพัชร นัทธี
15 นางสาวศติภรณ์ สายสาตร์
16 นางสาวจิราภรณ์ สมฤทธิ์
17 นางจินดา พิมพ์ทวี

18 นางสาววีณา ระยะวรรณ
19 นางสาววันทนีย์ หมัดตานี
20 นางสาวมณฑิตา พรหมมา
21 นางสาวพุทธิดา แซ่โฟ้ง
22 นางเสาวลักษณ์ บัวสุวรรณ์
23 นางสมจิตต์ จตุเพียร
24 นางสาวPreeyanoot Phuenglamphu
25 นางสาวPhonsuda montha
26 นางสาวสุรสา บุญทา
27 นางสาวสุวิมล อาทรอุดมสุข
28 นางวิไลยพรรณ วาณิชเศรษฐี
29 นายศิวรินทร์ วาณิชเศรษฐี
30 นายณัฐดนัย แพรดำ
31 นางสาวกรชนก ก้อนทอง
32 นางสาวปภาวี ตั้งผลงาม
33 นางพิชนารถ พลาดิศัย
34 นางสาวสุรางรัตน์ พรหมชัยนันท์
35 นางสาวอรยา ผ่องประภัสสร
36 นายโกวิท จงเจริญมั่นคง
37 นางสาวเรียมนภา คนหลัก

38 นายโสภณ จูทิม
39 นางชุติมา แสงทอง
40 นางสาวสุทธิดา มงคลแพทย์
41 นางสาวกชพรรณ พรเจริญทรัพย์
42 นายมนตรี แก้วประเสริฐ
43 Miss.PORNTHIP RODPAN
44 นางสาวณัฏฐวรรณ เมธาขจรเกียรติ
45 นางสาวศุภจิตรา พิสุทธิสกุลชัย
46 นางสาวฤทัย วัยวิรัตน์
47 นางสาวจิรภัทร ทับทรวง
48 นายสุปรีดา ธรรมบำรุง
49 Miss.Pimkanok Sookchai
50 นางสาวประวีณา ขวาน้ำคำ
51 นายคุณานนต์ ไข่บัว
52 นางสาวอินธิรา เรือนปานันท์
53 นางพิชญ์สินี สุวรรณลมัย
54 นางสาวจิราภรณ์ ปุงไธสง
55 นางสาววิมล ชื่อสัตยวงศ์
56 นางศุภราภรณ์ นิลหล้า
57 นางสาวจินตะหรา รัศมี
58 นายศานติ ประสิทธิ์แสงอารีย์