เปลี่ยนการแสดงผล

กิจกรรมสัมพันธ์ "Happy Customer Hours"

กรมการค้าต่างประเทศขอเชิญเข้าร่วม กิจกรรมสัมพันธ์ “Happy Customer Hours” ครั้งที่ 2/2562 (ปิดรับสมัคร)
           เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้รับบริการขอหนังสือสำคัญการส่งออก-นำเข้าสินค้า โดยมีการพบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อมูล และให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการ

ในวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00 - 15.30 น. 
ณ หน่วยให้บริการของสำนักบริการการค้าต่างประเทศ สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
(Download กำหนดการ)

     - สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน 1385 
     - ผู้เข้ารับการสัมมนาไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น (ทั้งนี้หากจำนวนผู้สมัครมากกว่าที่กำหนดขอสงวงสิทธิสำหรับผู้ที่แจ้งภายในระยะเวลาที่กำหนด)

หมายเหตุ ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมสัมมนาด้านล่างแบบลงทะเบียน (สามารถตรวจสอบรายชื่อภายใน 1-2 วันทำการ)

รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม

1 นางสาวสุภารัตน์ อ่อนบุญมา
2 นางสาววรรณวิภา กว้างขวาง
3 นางสาวปัญชารี สลัดทุกข์
4 นางสาวปรียานุช พึงลำภู
5 Miss.Phonsuda montha
6 นางสาวสุวรรณา ลิมวรางกุล
7 นางสาวพัชรินทร์ หิมะคุณ
8 นางธนวรรณ เกิดวิชัย
9 นายพรชัย จันทานนท์
10 นางสาวพิมพ์ณัฏฐา ดอนไพวัลย์
11 นางสาวพัชรพรรณ์ สุทธาศวิน
12 นางสาวมณีวรรณ  จิรวรวงศ์
13 นายยุทธนา จงใจมั่น
14 นางสาวกฤษณา แสนกล้า
15 นางสาวรัชดา ศรีสยาม

16 นางสาวชลิษา แสงเทศ
17 นางจันทร์ทิพย์ พรหมรักษ์
18 นางสาวชานิตา กำปงซัน
19 นายปณิธาน โตวินัส
20 นางพรนภา ตรีปรัชญา
21 นางสุชานันท์ วิโรจน์รัตน์
22 นางสาวมาลัย  รัตติกาลสุขะ
23 นางสาวไปยดา ชินเวชกิจวานิชย์
24 นายณัฐพล โพธิ์ตระกูล