เปลี่ยนการแสดงผล

กิจกรรมสัมพันธ์ "Happy Customer Hours"

กรมการค้าต่างประเทศขอเชิญเข้าร่วม กิจกรรมสัมพันธ์ “Happy Customer Hours” ครั้งที่ 3/2561 ปิดรับสมัคร
โดยมีการจัดคลินิกให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการออกหนังสือสำคัญการส่งออก – นำเข้าสินค้า และการพบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และผู้รับบริการ

ในวันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 14.00 - 15.30 น. 
ณ หน่วยให้บริการของสำนักบริการการค้าต่างประเทศ สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
(Download กำหนดการ)

     - สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน 1385 
     - ผู้เข้ารับการสัมมนาไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น (ทั้งนี้หากจำนวนผู้สมัครมากกว่าที่กำหนดขอสงวงสิทธิสำหรับผู้ที่แจ้งภายในระยะเวลาที่กำหนด)

หมายเหตุ ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมสัมมนาด้านล่างแบบลงทะเบียน (สามารถตรวจสอบรายชื่อภายใน 1-2 วันทำการ)

รายชื่อลำดับที่ 1-25

1 นางสาวญาดา เอกดุษฎี
2 นางสาวนาจรีย์ วิลัยปาน
3 นายธรรมนูญ สง่าเนตร
4 นายณัฐดนัย แพรดำ
5 นางสาวพจนารถ พัฒนะพงษ์วิบูลย์
6 นางสาวปุณกันต์ ก้งทอง
7 นางสาวปัญชารี สลัดทุกข์
8 นางสาวอินทิรา เรืองวิทยานนท์
9 นางสาวกันต์ภัทร จันทะมาตย์
10 นางสาวนิลเนตร กองแก้ว
11 นางสาวณัฏฐวีร์ วัฒนกรกิจเจริญ
12 นางสาวฉัตรแก้ว ม่วงมาลี
13 นายสุรเดช แสนมัคคี
14 นางสาววิไลพร รุจิธรรม
15 นางอรทัย ตาฬวัฒน์
16 นางสาวพัชรียา วิเชียรดี
17 นางสาวไพรินทร์ สว่างรัตน์
18 นางสาวจารุณี เคลือชัย
19 นางสาวขนิษฐา สาเทียน
20 นางสาววิภาดา สุนโทรัมย์
21 นางสาวสิร์ภัสนัน หิรํญพุฒิภร
22 นางสาวประภัสสร สดสุ่น
23 นางสาวมณีวรรณ จิรวรวงศ์
24 นางสาวสุรสา บุญทา
25 Miss.suardar madtoson

รายชื่อลำดับที่ 26-50

26 นายสราวุธ วงษ์สุข
27 Miss.PONDA ICHINO
28 นางสาวนฤพร ภิญญภาพ
29 นางสาววันทนีย์ หมัดตานี
30 นางสาวสุรีย์รัตน์ สวนสุข
31 นางสาวนันทิดา ยิ้มแย้ม
32 นางสาวสุบรร บัวขาว
33 นางสาววลีรัตน์ ไชยเสนา
34 นางสุปราณี คมวัชรพงศ์
35 นางสาวเดือนเพ็ญ ฉัตระเนตร
36 นางสาวจีรวรรณ สันกาวี
37 นางสาวอโนทัย สุดโต
38 นางสาวยุวธิดา รัตนเสนีย์วัฒน์
39 นายประชุม รัตนเสนีย์วัฒน์
40 นายประเสริฐ กุตโต้ง
41 นางสาวคลอใจ  ยอนถวิล
42 นางวราภรณ์ วัฒนวรรณชัย
43 นางสาวณัฐสรา แก้วนุช
44 นางสาวสุพัตรา จิตวิริยะ
45 นายณัฐพล โพธิ์ตระกูล
46 นางสาวรัตติยากร เจ๊ะนิ
47 นางสาวภิญญาพัชญ์  เปลี่ยนละออ
48 นายอัครวัฒน์  สิทธิวงษ์โภคิน
49 นางสาวเมลิสสา เลขวิสุทธิ์
50 นางสาวสิริยาภรณ์ โคกลือชา

รายชื่อลำดับที่ 51-75

51 นางสาวพิมพ์ณัฏฐา ดอนไพวัลย์
52 นางสาวอภิสรา ถิรปฐมพงศ์
53 นางสาวน้ำฝน ประทุมคำ
54 นางวิมล ศรีอำไพ
55 นางมนันญา นากรุงศรี
56 นางสาวจรรยา พุทธขิน
57 นางสาวจิราพรรณ วางทรัพย์เก็บ
58 นายยุทธพงษ์ กันทะสอน
59 นางสาวสิริรัตน์ เตมีย์
60 นางสาวทัศนีย์ รูปงาม
61 นายพลวัต​  โตศศิทัต

ประกาศ ณ วันที่ 19 กันยายน 2561