เปลี่ยนการแสดงผล

กิจกรรมสัมพันธ์ "Happy Customer Hours"

กรมการค้าต่างประเทศขอเชิญเข้าร่วม กิจกรรมสัมพันธ์ “Happy Customer Hours” ครั้งที่ 2/2561
โดยมีการจัดคลินิกให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการออกหนังสือสำคัญการส่งออก – นำเข้าสินค้า และการพบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และผู้รับบริการ

ในวันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 14.00 - 15.30 น. 
ณ หน่วยให้บริการของสำนักบริการการค้าต่างประเทศ สาขารัชดาภิเษก
(Download กำหนด)

     - สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน 1385 
     - ผู้เข้ารับการสัมมนาไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น (ทั้งนี้หากจำนวนผู้สมัครมากกว่าที่กำหนดขอสงวงสิทธิสำหรับผู้ที่แจ้งภายในระยะเวลาที่กำหนด)

หมายเหตุ ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมสัมมนาด้านล่างแบบลงทะเบียน (สามารถตรวจสอบรายชื่อภายใน 1-2 วันทำการ)

รายชื่อลำดับที่ 1-25

1 นายนิรวิทธ์ สิระวิทยาวานิช
2 นางสาวธัญญาลักษณ์ พันธ์เลิศ
3 นายพิภพ จีระแพทย์
4 นางสาวสุรางคณา อินทร์ใจ
5 นางสาวปรียานุช พึงลำภู
6 นางสาวนงนุช ธรรมลิขิต
7 นายไตรรัตน์ รวมประเสริฐ
8 นางสาววิมล ซื่อสัตยวงศ์
9 นางสาวชญาณ์พิมพ์ พงษ์ศิริ
10 นางสาวกิ่งดาว ฉิมวิเศษ
11 นางบุญญา ชื่นชม
12 นายขจรศักดิ์ ฟองเหม
13 นางสาวณัฐชนก ดวงนภา
14 นางสาวชุติกาญจน์ มหาลือ
15 นางสาววัฒนีธร จิตต์รำพึง
16 นายสายชล บุญเพ็ง
17 นายธนวัฒน์ มั่นคง
18 นางสาวจุฑามาศ คัมภิรานนท์
19 นางมนันญา นากรุงศรี
20 นางพุฒตาล ทิมจิต
21 นางสาวสุนัน ขุนพิลึก
22 นางสาวอุบลวรรณ แหลมหลัก
23 นายอดิเทพ เจริญรูป
24 นางปัทมา เรืองฉาง
25 นางสาวสุวิมล อาทรอุดมสุข

รายชื่อลำดับที่ 26-50

26 นางสาววรลักษณ์ ขำเนตร
27 นางสาววราลักษณ์ อุ่นรัศมีวงศื

29 นางสาวธันย์ชนก จตุเทน
30 นางสาวนิลวรรณ ส่งเสริม
31 นางสาวสหัทยา ชมเชย
32 นางสาวณัฏฐภรณ์ สุขขี
33 นางสาวพิณทยา ทองแก้ว
34 นายชาญสวัสดิ์ จิตต์อารยคุณ
35 นางสาวณัฎฐวีร์อร เศรษฐจิรา
36 นางพิมพ์ธิญากร อัตตะศิริ
37 นางสาวฤทัย วัยวิรัตน์
38 นางสาวจิรภัทร ทับทรวง
39 นายกรชัย คำทา
40 นายธนพนธ์ ทัศมาลา
Update รายชื่อวันที่ 30/05/2561 เวลา 15.10 น.