เปลี่ยนการแสดงผล

กิจกรรมสัมพันธ์ "Happy Customer Hours" ครั้งที่ 1/2561

กรมการค้าต่างประเทศขอเชิญเข้าร่วม กิจกรรมสัมพันธ์ “Happy Customer Hours” ครั้งที่ 1/2561
            โดยมีการจัดคลินิกให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการออกหนังสือสำคัญการส่งออก – นำเข้าสินค้า และการพบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กรมฯ และผู้รับบริการ

ในวันพุธที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 14.00 - 15.30 น. 
ณ สำนักบริการการค้าต่างประเทศ ชั้น 3 อาคารกรมการค้าต่างประเทศ

     - สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน 1385 
     - ผู้เข้ารับการสัมมนาไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น (ทั้งนี้หากจำนวนผู้สมัครมากกว่าที่กำหนดขอสงวงสิทธิสำหรับผู้ที่แจ้งภายในระยะเวลาที่กำหนด)

Download กำหนดการสัมมนา

รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม

1. นางสาวจุฑามาศ พรมทอง
2. นายสนิท ธรรมวงศ์

3. นางมนันญา นากรุงศรี
4. นางสาวประทุมพร จีนก๊ก
5. นางสาวนงนุช ธรรมลิขิต
6. นางสาวปรียานุช พึงลำภู
7. นางสาวญาณัจฉรา กวาวทอง
8. นางสาวมาลินี สาระกูล
9. นางสาวสุชานรี กังเจริญ
10. นางสาวไพรินทร์ สว่างรัตน์
11. นางสาวมณีวรรณ จิรวรวงศ์
12. นายโดม วัจนคุปต์
13. นางสาวธัญญรัตน์ ปั้นพิพัฒน์
14. นางสาวภรภัชชา  ขันธ์พิมูล
15. นายเอกอนันต์ จันธนานันต์กุล
16. นางสาวกนกลักษณ์  จันทรเขียว
17. นายเอกนิษฐ์ พิชิตใจมานะ
18. นางสาวมนัสนันท์ จันทร์มณี
19. นางสาวปัญชารี สลัดทุกข์
20. นายนายธนบดี  ศรีสุวรรณ
21. นางสาวพิมพา  ปุมกิ่ง
22. นางสาวธันย์ชนก จตุเทน
23. นางสาวนิลวรรณ ส่งเสริม
24. Mr.JIRASAK Sirichityotin
25. นางสาวธนัทอร บุญชัยศรี

26. นางสาวนางสาวสรัญญา กระแสโท
27. นายชูชาติ จิวะราพงศ์
28. นายอนุสรณ์ ภู่ประยูร
29. นางสาวคัคนัมพร ทั่งพรม
30. นางสาวพรรณี สดสว่าง
31. นางสาวกิ่งดาว ฉิมวิเศษ
32. นางสาวกัญญาภัค ใบนางแย้ม
33. นางสาวสุวิมล อาทรอุดมสุข
34. นางสาวสิรารมย์ ชีระวิทย์โภคิน
35. นายชาญวิทย์ โตรัตน์
36. นางสาวรัสรินทร์ ทวีสินธนพัฒน์
37. นางสาวฤทัย วัยวิรัตน์
38. นางสาวสุวนันท์ อรรถเนตร์
39. นางสาวเพ็ญผกา โรจนวิศาส
40. นายธีระวัฒน์ คำสิงห์ 
41. นางสาววิภา เกตุจำรัส
42. นางสาวปาริชาต กระสาทอง
43. นางสาวศรีสุดา ชูมนต์
44. นางสาวอุบลวรรณ  แหลมหลัก
45. นางฐิติรัตน์ จารุจินดา
46. นางสาวณิชชา งามประดิษฐ์
47. นางสาวกันยาวีร์ ประถมพันธ์
48. นางสาวกชพรรณ พรเจริญทรัพย์
49. นางสาวชนัญชิดา ยางจิต
50. Miss.Joyce Qi
51. นางสาวจินตนา ตั้งกาญจนยืนยง

52. นางสาวนวรัตน์ ผาสุข
53. นายวิศิษฎ์ โฆสะนันท์ชัย
54. นางสาวธำรงชัยเนติรักข์ ณัฐช์ญาพัฒ
55. นางสาวณัชชา สมประสิทธิ์
56. นายราชันย์ ใจแก้ว
57. นายประมวล สวัสดิผล
58. นางอนุสรา โตศิลานนท์
59. นายกิตติ ตรีรัตนพิพัฒน์
60. นางสาววรุณรัตน์  เทียนสันเที๊ยะ
61. นางกาญจนา เตชจินดาวงศ์
62. นายมานะ สุวรรณ์
63. นางสาวมณฑิรา ต่ายโต
64. นางสาวธารารัตน์ ชูยิ่งสกุลทิพย์
65. นางสาวนพวรรณ วังสะวิบูลย์
66. นางสาวปรียาภรณ์ ปะตินังเต
67. นางสาวอริสา ตรีระสกุล
68. นางสาวกิตติมา กาทอง
69. นางสาวเบญจวรรณ โชติชัชวาลย์กุล
70. นางสาวพัฒน์นรี เมธาพัชรนนท์
71 นางสาวพิณทยา  ทองแก้วพิณทยา ทองแก้ว
พิณทยา ทองแก้ว