เปลี่ยนการแสดงผล

en-USth-TH

พัฒนาผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาคเพื่อรองรับการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าแบบไร้กระดาษ (e-Form) 26 มกราคม 2561

กรมการค้าต่างประเทศขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม เรื่อง “พัฒนาผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาคเพื่อรองรับการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าแบบไร้กระดาษ (e-Form)” เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมแก่ผู้ประกอบการดำเนินการตามแผนการยกระดับงานบริการการค้าต่างประเทศ

          - ในวันศุกร์ที่  26 มกราคม  2561 เวลา 08.30 น. – 16.30 น.

          - ณ  โรงแรมเมอร์เคียว จังหวัดเชียงใหม่  (จำนวน  100 ท่าน)  - โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

           >> Download กำหนดการอบรม <<

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 547 4830, 02 547 4838 หรือ สายด่วน 1385

           >> ประกาศรายชื่อด้านล่างแบบลงทะเบียน <<

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

1 นางสาววรางคณา  มานะ
นายบุรินทร์  เชียงใหม่
3 Miss. PUNYAVEE DE SOUZA
4 นายวรรธนพงศ์ ศิริวัฒนกุล
5 นางสงวน  ชมภู
6 นางนภัทร ณ พิกุล
7 Miss. PRAPAPORN MORRAHOTKEAL
8 นางสาววรางคณา ขาวเธียร
9 นางสาวอริสรา สุจินดา
10 นายพัชรพล ศรีพลากิจ
11 นายนริศร สิทธิมูล
12 นายนายศล คำจา
13 นายศราวุฒิ ศรีอนันนต์
14 Mrs. Orathai Kolapeng
15 นางสาวพรพิมล ประทุม
16 นางสาวมุกดาวรรณ ช้างหิน
17 นายจิราพัชร์ ทาหลวง
18 นางสาวณัฐกานต์ ฐิตวิกรานต์
19 นางสาวกมลวรรณ  อาภาอภินันท์
20 นางสาวธารทิพย์ รงค์เดชประทีป
21 Mrs.Nareerat  Supayang
22 Miss.Sangduean Chaikul
23 Mr.Yuthasak Supayang
24 นางสาวปราณี   ปินพิยอม
25 นางสาวนันทนา   เล่ายี
26 นางสาวพัชรินทร์ ทนานันท์
27 นางศรีพรรณ ชมภูทีป
28 Miss.Arunthip Ruenthong
29 นางสาวกนกวรรณ ศรีพหลมณฑา
30 นางสุมาลัย พงษ์สิริบันฑิต

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

31 Mr. MONGKOL KHANKAEW
32 นางสาวอรทัย สมณา
33 Miss. TUMAKORN THIDTHONG
34 นางสาวรสริน พันธุราษฎร์
35 Miss. Ampan Mayurawanpong
36 นางสาวยุพา มยุรวรรณพงศ์
37 นายปิยะพงค์ คำมาก
38 นายเฉลิมชัย พิศิษฐวานิช
39 นายเจตจำลอง เลาวพงค์
40 นายณัฐวุฒิ  มะเทวิน
41 นายวัชระ มณีลดา
42 นางสาวออมทรัพย์ จรัสวุฒิยากร
43 นายนิคม ทิพยมณฑล
44 Mrs. Chudaphak Choochokjatuporn
45 นายอนุจิต พันธุ์ขุนทด
46 นางสุรัสวดี วรวุฒิพุทธพงศ์
47 นางสาวรุจิรา วุฒิแขม
48 นางสาวอนัญญา อมรจตุรพร
49 นางสาววรัชญา วรกิติสกุล
50 นางสาวประไพพร   เศรษฐรุ่งโรจน์
51 นางสาวพรรณนิดา  วังอินต๊ะ
52 นางสาวยุวพร ขัดตุ่น
53 Miss. JUTHARAT JULASEDTHAPANICH
54 นางสาวอังคณา วงค์ต๊ะ
55 นางกิติการณ์ รุจิพรรณ
56 นายกาย จาตุรจินดา
57 นางสาววัชรวลี ยาอินตา
58 นางสาวสิริญาภร ทรงสุภา
59 นายคุณวุฒิ  พุทธเจริญ
60 นางสาวศศิธร แสนวู่

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

61 นายปริญญา รักรุ่งโรจน์
62 นางสาวอโณทัย กุณาคำ
63 นางสาวภาวินี แก้วเกรียงไกร
64 นายราเมศ รัตยันตรกร
65 นางนงคราญ วงศ์จันทร์
66 นางกุลธิดา คะมะณี
67 นางสาวจิตราภรณ์ เอมเอก
68 Miss. wachiraphorn Putthanbut
69 Mrs. Sangduan Luangta
70 นายครรชิต พวงมาลัย
71 นายสุรเชษฐ์ ชาติวิญญู
72 นางสาวสินีธนกานต์ เทพา
73 นางสาวสมใจ ตันจันทร์
74 นางสาวณัฐิณี อินต๊ะ
75 นางสาวจิราพร อำไพ
76 นางวราลักษณ์ ยังสำราญ

77 นายสุวัชช์  วิรบุตร์
78 นายนิศารัตน์  เงินพันธ์
79 นางปณพร สังข์สุวรรณ์
80 นางสาวอุบลวรรณ สุมาลุย์
81 นางสาวศันสนีย์ ศรีวิชัย
82 นางสาวศิริลักษณ์ กันทาเจริญ
83 นางสาวสุทธินันท์ อินลังกา
84 นางสาวชนัญชิดา วิเวกวรรณ์
85 นางสาวจุฬาลักษณ์ อายุครบ
86 นางสาวมยุรี ดวงแก้ว
87 นายณรงค์ ณภัทร
88 นางสาวกีรติกานต์ เตชาวัฒนากูล
89 นายธวัช  อยู่สุข
90 นางสาวจันทร์นภา ฟองมาลา

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

91 นางสุดารัตน์ ริบแจ่ม

92 นางสาวจิราภรณ์ สวัสดิ์เมธานนท์
93 นางสาวเบญญา อุดเสริม
94 นายมงคล ตันติสุขุมาล
95 นายวุฒิกร โควสุวรรณ 
96 นายสุวิทย์ พินา
97 นางสาวพรสุดา ชินะโยธิน
98 นางสาวนันทิดา สินธุปี
99 นางสาวจิราธร วรรณสุยะ
100 นางสาวจันทร์จิรา สมิทธิกุล
101 นางสาวสัญษนีย์ หมัดอะดัม
102 นายประวัติ เศรษฐรุ่งโรจน์
103 นางสาวเบญจพร พระพรม
104 นางสาวสุวรัชต์ สิงห์สาคร
105 นางปุญชิดา ปรีชญาดลภัค
106 นางสาวกัลยา ผลสุรินทร์
107 นางวลัยลักษณ์ อินชัย
108 นางรัดเกล้า พัฒนาอนันต์วงศ์
109 นางกานดา พัฒนาอนันต์วงศ์
110 Miss.Benjaporn Praprom
111 นางสาวกาญจนา ทองดี
112 นางสาวพนิตา  กอบแก้ว
113 นางสาวลักขณา เสือกระจ่าง
114 นายสนิท เดชมี
115 นางวนัสภรณ์ ชัย
116 นายจุลภัทร เกื้อสกุล
117 นางสาวเยาวรักษ์ ไชยวงค์หลัง
118 นายปรีชา ลิจุติภูมิ
119 นางสาววิกานดา  สุวรรณสาร
120 นางสาวอ้อย  มีมงคล
121 นายมนูญ  มีมงคล


 

แผนที่ โรงแรมเมอร์เคียว จังหวัดเชียงใหม่