เปลี่ยนการแสดงผล

en-USth-TH

พัฒนาผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาคเพื่อรองรับการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าแบบไร้กระดาษ (e-Form) 16 มีนาคม 2561

กรมการค้าต่างประเทศขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม เรื่อง "พัฒนาผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาคเพื่อรองรับการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าแบบไร้กระดาษ (e-Form)" เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมแก่ผู้ประกอบการดำเนินการตามแผนการยกระดับงานบริการการค้าต่างประเทศ

          - ในวันศุกร์ที่  16 มีนาคม  2561 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. 

          - ณ  โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  (จำนวน  100 ท่าน)  
          - โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

           >> Download กำหนดการอบรม <<

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 547 4830, 02 547 4838 หรือ สายด่วน 1385

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

1 นายอภิวัฒน์ แซ่จอง
2 นางสาวพัชรินทร์ ทนานันท์
3 นางสาวธารทิพย์ รงค์เดชประทีป
4 นางสาวกมลวรรณ อาภาอภินันท์
5 นางพัทธวรรณ ฤตวิรุฬห์
6 นางสาวณฐมน พลากร
7 นางสาวฤทัย พัยโรจน์

8 นางสาวมาลิณี แซ่อั้ง
9 นางสาวจุรีพร  ตั้งประเสริฐกิจ
10 นายดุษฎี  ดีแม
11 นายสุเมธ  กุลฑลวัชระ
12 นายเพิ่มลาภ  ปาวรรณโน
13 นางสาวยุสณีดา หมาดมานัง 
14 นางสาววชิราภรณ์ จันทร์โพธนุกุล
15 นายพัศรุตม์ แก้วกลับ
16 นางสาวฐิติพร นิรันดร์สุข
17 Miss. Jasica ooi
18 นายฮัมมูดี กาเร็ง
19 นางสาวอัสราวตี เจ๊ะเล๊าะ
20 นายมุอาซ กุลคีรีรัตนา
21 นางสาวสุธิตา มุสตาฟา
22 นางสาวอริษา เทวงษา
23 นางสาวพิศมัย ดอนสามารถ
24 นางสาวเสาวรักษ์ ธีระพันธ์
25 นางสาวณัฐพัชร์ ธีรพันธ์ภูกิจ
26 นางสาวภูษณิศา จันทรา
27 นายทิพากร อภิรเดชมนตรี
28 นางสาวรัตติญา ศรีรุจี
29 นางสาวยุพิน บัวเผียน
30 นางสาวณัฐกฤตา ตฤณตระการ

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

31 นางสาวสายพิณ เฉ้งเหา
32 นางสาวจิราภรณ์ บุบผาวาสน์
33 นางสาวรัฐฐา จันจีน
34 นางสาวจิตติมา แซ่ลิ่ม
35 นางสาวพัชณี สมพงศ์
36 นางปิยะวดี พิกุลหอม
37 นางสาวณัฐภัทรา ธีระประภาส
38 นางสาวอารี จันนิมิต
39 นางสาวลักษณา บุญล้วน
40 นางสาวสุนิตย์ ศรีสุวรรโณ
41 นางสาวสัญษนีย์ หมัดอะดัม
42 นางสาวภาวิณี มูซอ
43 นางสาวกวียะ สาแหละ
44 นางสาวพัชรี รอดสุวรรณ
45 นางสาวพิไลวรรณ์ นุ่นนุ้ย
46 นางประภาศรี มีหนุน
47 นางสาวสุธิศา อรุณพันธุ์
48 นายโกเศษฐ์ บุญวรพงศ์
49 Mrs.Panaporn Sangsuwan
50 นางสาวพัชรินทร์ เชาว์กิติวุฒิ
51 นายราซิดี แดบ๊อก
52 นางสาวสุใบดะ เต๊ะหมาน
53 นายวศิน เชาว์กิติวุฒิ
54 นางสาวพรพิมล สังข์แก้ว
55 นางสาวรจนา จันทร
56 นางสาวสุจินต์ ประสิทธิมงคล 
57 นางจิตราภา จันทสุวรรณ
58 นายเอกสิทธิ์ ผดุงศักดิ์วงศ์
59 นางสุภาภรณ์  คงแก้วพันธสินภา
60 นางสาวผกากรอง คงเพิ่ม

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

61 นางสาวกรรณิกา สีโว
62 นางสาวศิรวรรณ หุนแดง
63 นางสาวนิศารัตน์ สัจจะพันธ์ตระกูล
64 นางสาวภูริชา ลำธารทอง
65 นางสาวรจเรข ปานเส้ง

66 นางสาวซัลมา หมัดอะดัม
67 นายโสภณ ยืนยัน
68 นางจุรีพร ศรีวิทยากูล
69 นางนิรชร ชินศรี
70 นางกรรณิการ์ โซ่พลงาม
71 นางสาวรุ่งอรุณ  ปัญญาอภิวงศ์
72 นางสาวอนุรีย์ ภักดีสุวรรณ
73 นางสาวกิ่งแก้ว ปานกำเนิด
74 นางสาวจารุพักตร์ แซ่หลี
75 นางสาวเสาด๊ะ จันโส๊ะ
76 นางสาวสาจิกา ศรีสุกใส
77 นางสาวสายใจ พจนไกร
78 นางสาวปนิดา ตาเอ็น
79 นางสาวรุ่งนภา วิเศษสินธุ์
80 นางสาวจุฬารัตน์ ขวัญช่วย
81 นาง สุภาวรรณ พรหมทอง
82 Mrs.Rewadee Srichainun
83 นายนาคพันธ์ วรหะสังข์
84 นางสาวกนกพร กิตตินันทพงศ์
85 นางสาวระพีพรรณ จันทร์ช่วยนา
86 นางสาวธัญญลักษณ์ อุดมสันต์
87 นางสาวทัศนีวรรณ ทัศกูลกิจ
88 นางสาวจริยา เปาะทองคำ
89 นางสาวผุสดี หยูทองคำ
90 นางสาวอารีย์ ศิริ

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

91 นายภานุรุจ อนันตโภไคย
92 Miss.Vachiraya Rojanaleekul
93 นายธวัชชัย บุญเลิศ
94 Mr.Suraphan Nue-On
95 นางสาวพรรณทิพย์ เหลืองพินิจ
96 นายวรพล จินดานรเศรษฐ์
97 นางสาวสุกัญญา นันทรัตน์
98 นางสาวจรรยพร มาศเมฆ
99 นางสาวฐิตาภรณ์ ลิขิตขจรนุวัฒน์
100 นางสาวนัจภัค แหน่งสกูลภาธร
101 นางสาววัชรี อาเส็ม
102 นางสาวณฐมน สกูลหรัง
103 นางสาวเบญจา ชูช่วย
104 นางนงคราญ ปัญญาดี
105 นายปราโมทย์ ศรีคละมะหันโต
106 นางสาวสุภัทรา ปานแก้ว
107 นางสาวสมพิศ ปานแก้ว
108 นางสาวภรณ์ทิพย์ สกุลเชื้อ
109 นางสาวจารุวรรณ พัฒนพฤกษ์
110 นางสาวชนิดา วงษ์เอียด
111 นางสาวอทิยา บุญผลึก
112 นางสาวสุภัจลี กาญจนวงศ์
113 นางสาวณัฐพัชร์ ธีรพันธ์ภูกิจ
114 นางสาวจันทร์เพ็ญ พลายด้วง
115 นางธัญภัส กันทาจีระกุล

แผนที่ โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา