เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียดภาพกิจกรรม

มอบประกาศนียบัตรแก่องค์กรที่ผ่านการประเมินผลการรับรองระบบงานควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง รุ่นที่ 2/2565 (รุ่นที่ 4)

นายธัชชญาน์พล อภิมนต์เตชบุตร  รองอธิบดีกรมกาค้าต่างประเทศ มอบประกาศนียบัตรแก่องค์กรที่ผ่านการประเมินผลการรับรองระบบงานควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ในวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00-12.00 น. ณ  กรมการค้าต่างประเทศ