เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียดภาพกิจกรรม

กรมการค้าต่างประเทศ ได้รับใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013

กรมการค้าต่างประเทศ ได้รับใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 โดยนายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เป็นประธานรับมอบจากบริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนสถาบันรับรองมาตรฐานสากลแห่งชาติของประเทศอังกฤษ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565

กรมการค้าต่างประเทศในฐานะหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่ในการบริหารจัดการและอำนวยความสะดวกทางการค้าต่างประเทศ ได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทันสมัยเข้ามาให้บริการแก่ผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออก ตลอดจนใช้สำหรับการดำเนินงานภายในองค์กรมาอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจในการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมฯ กรมฯ จึงได้นำมาตรฐานสากลด้านการจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ หรือ ISO/IEC 27001:2013 ซึ่งเป็นมาตรฐานในระดับสากลที่ได้รับการยอมรับกันอย่างแพร่หลายทั่วโลกเวอร์ชั่นล่าสุดมาประยุกต์ใช้กับศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) ของกรมฯ เพื่อยกระดับความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการศูนย์ Data Center ให้สามารถ 1) รักษาความลับ (Confidential) โดยมีการกำหนดสิทธิ์สำหรับผู้ที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลในแต่ละด้าน 2) รักษาความถูกต้อง (Integrity) โดยสามารถที่จะตรวจสอบและยืนยันแหล่งที่มาของข้อมูลในแต่ละชุดได้เพื่อยืนยันได้ว่าข้อมูลที่ถูกจัดเก็บนั้นมีความถูกต้องและเป็นความลับ และ 3) ให้มีความพร้อมใช้ (Availability) โดยสามารถเข้าใช้ข้อมูลที่ต้องการได้ตลอดเวลา และมีการสำรองข้อมูลไว้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยลดและป้องกันความเสี่ยงจากภัยคุกคามด้านต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตได้เป็นอย่างดี