เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียดภาพกิจกรรม

กิจกรรม "AGRI-TECH INNOVATION CONNECTION 2021" และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

นายธัชชญาน์พล อภิมนต์เตชบุตร รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม"AGRI-TECH INNOVATION CONNECTION 2021" และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ผ่านระบบออนไลน์เต็มรูปแบบ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 เพื่อเป็นการเชื่อมโยงระหว่างผู้ประกอบการไทยกับนักวิจัย ในการยกระดับและพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพและมีความก้าวล้ำทางด้านนวัตกรรม พร้อมสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าไทยในการส่งออกสู่ตลาดสากลอย่างยั่งยืน โดยบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรด้านวิจัย ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)