เปลี่ยนการแสดงผล

en-USth-TH

RSS List

xml All categories
xml ทั้งหมด
xml แบบฟอร์มหนังสือสำคัญ
xml วิธีการพิมพ์ข้อความในคำขอและหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า
xml แบบขอรับการตรวจคุณสมบัติของสินค้าทางด้านถิ่นกำเนิด (ตรวจต้นทุน)
xml แบบฟอร์มสินค้าเกษตรภายใต้พันธกรณี 22 รายการ
xml แบบฟอร์มพิจารณาอนุญาตให้เป็นผู้ส่งออกข้าว คพ.1 และ ยร.1-6
xml แบบฟอร์มรายงานการนำข้าวเข้ามาในไทย ขอ.2
xml แบบฟอร์มอื่นๆ
xml แบบฟอร์มการขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเข้าเครื่องพิมพ์สามมิติ
xml แบบฟอร์มรายงานการนำเข้า
xml คำขออยุญาตนำเข้ารถยนต์ใช้แล้ว
xml แบบฟอร์มมาตรการ AD CVD SG