เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด เอกสารเผยแพร่

คู่มือระบบสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป (GSP) ของสหรัฐอเมริกา | 14922 

ระบบสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป (Generalized System of Preference) หรือ GSP เป็นมาตรการหนึ่งที่ประเทศพัฒนาแล้วให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศกาลังพัฒนาและประเทศพัฒนาน้อยที่สุดในรูปของการลดหย่อนหรือยกเว้นอากรขาเข้าแก่สินค้าที่อยู่ในข่ายได้รับสิทธิ GSP ตามแต่ระบบใดจะกาหนดขึ้น

สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศหนึ่งที่ให้สิทธิ GSP แก่ประเทศกาลังพัฒนาทั้งหลาย รวมถึงประเทศไทย มาตั้งแต่ปี 2519 โดยยกเว้นภาษีอาการขาเข้าแก่สินค้าที่นาเข้าจากประเทศผู้ได้รับสิทธิ GSP และในการให้สิทธิ GSP นี้ สหรัฐอเมริกาจะทาการทบทวนการให้สิทธิเป็นรายประเทศและรายสินค้าเป็นประจาทุกปี รวมทั้งปรับปรุงแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายการสินค้าที่จะได้รับสิทธิ GSP โดยเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องยื่นคาร้องและข้อคิดเห็นได้ตามขั้นตอน ระยะเวลา และช่องทางที่กาหนด

นอกจากนี้ กระบวนการ/ขั้นตอนการขอรับสิทธิภายใต้โครงการ GSP เป็นสิ่งสาคัญที่ผู้ส่งออกควรทราบ ซึ่งรวมถึงเอกสารประกอบการขอใช้สิทธิ รายละเอียดข้อมูลที่ควรเก็บรักษาเพื่อใช้ในการชี้แจงเมื่อศุลกากรสหรัฐฯ ขอตรวจสอบ

เอกสารนี้ได้รวบรวมและสรุปสาระสาคัญของระบบ GSP สหรัฐอเมริกาเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้สนใจใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาทาความเข้าใจให้สามารถใช้สิทธิ GSP ได้อย่างถูกต้องและตรงกับข้อเท็จจริง รวมทั้งเป็นแนวทางในการรักษาสิทธิ GSP ของไทยที่ได้รับจากสหรัฐอเมริกา และให้สามารถใช้สิทธินั้นได้อย่างเต็มที่เพื่อขยายการส่งออกของประเทศไทยให้เพิ่มมากขึ้นอีกทางหนึ่ง (รายละเอียดเพิ่มเติมเอกสารแนบ)


 

เอกสารแนบ