เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด ข่าวกรมการค้าต่างประเทศ

คต. เตรียมเสนอ (ร่าง) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้กาแฟเป็นสินค้า ที่ต้องขออนุญาตและมีหนังสือรับรองในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. .... | 190 

กรมการค้าต่างประเทศเตรียมเสนอ (ร่าง) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้กาแฟเป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตและมีหนังสือรับรองในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. .... ต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อเป็นการปรับปรุงประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การส่งกาแฟออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 และเพื่อให้การกำกับดูแลการส่งออกกาแฟเป็นไปด้วยความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์การผลิตและการตลาดภายในประเทศ

นายรณรงค์  พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่ากรมการค้าต่างประเทศได้จัดทำ (ร่าง) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้กาแฟเป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตและมีหนังสือรับรองในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. .... เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 ซึ่งรับทราบการทบทวนประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การส่งกาแฟออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกกาแฟที่ผลิตจากเมล็ดกาแฟดิบที่นำเข้าจากต่างประเทศตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการพืชสวน ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ทั้งนี้ กรมฯ จะดำเนินการการจัดทำประชาพิจารณ์ (ร่าง) หลักเกณฑ์ฯ ดังกล่าวระหว่างวันที่ 3 – 17 มกราคม 2566 ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบและส่ง (ร่าง) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฯ ดังกล่าว เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีคณะที่ 4 (คกอ.4) ตรวจพิจารณาต่อไป โดยภายหลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าต่างประเทศสามารถเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พิจารณาลงนามประกาศกระทรวงพาณิชย์ฯ พร้อมทั้งระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการอนุญาตให้ส่งกาแฟออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. .... นอกจากนี้ กรมฯ สามารถออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องอีก 2 ฉบับ ประกอบด้วย (1) ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าตามข้อบังคับขององค์การกาแฟระหว่างประเทศ พ.ศ. ... และ (2) ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกกาแฟรับอนุญาต พ.ศ. ... ภายหลังจากประกาศและระเบียบกระทรวงพาณิชย์ฯ มีผลบังคับใช้ นับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศกล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อให้การจัดทำ (ร่าง) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฯ เป็นไปด้วยความรอบคอบและเหมาะสม จึงขอเชิญหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และเกษตรกร รวมทั้งผู้สนใจร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฯ ดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ www.dft.go.th. ได้ตั้งแต่วันที่ 3จนถึงวันที่ 17 มกราคม 2566 รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามที่ DFT Call Center โทร 1385 หรือกองบริหารสินค้าข้อตกลงและมาตรการการค้า กรมการค้าต่างประเทศ โทร 0 2547 4734


เอกสารแนบ