เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด ข่าวกรมการค้าต่างประเทศ

คต. เปิดรับฟังความคิดเห็นกฎหมายเอดี พัฒนากฎหมายตอบโจทย์ทุกภาคส่วน | 94 

กรมการค้าต่างประเทศเปิดรับฟังความคิดเห็น พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดฯ คาดหวังความเห็นหลากหลายจากทุกภาคส่วน เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงกฎหมายเพื่อตอบโจทย์ของทุกภาคส่วนในสังคม

นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า พ.ร.บ. หลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 กำหนดให้ต้องมีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการบังคับใช้กฎหมายทุก 5 ปี คต. จึงจะดำเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายการทุ่มตลาดและการอุดหนุน โดยการเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อ พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมระหว่างวันที่ 1 – 31 มกราคม 2566 ผ่านระบบกลางทางกฎหมาย www.law.go.th และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ คต. www.dft.go.th เพื่อนำความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องไปประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการทุ่มตลาดและการอุดหนุนว่า ได้ผลตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่ คุ้มค่ากับภาระที่เกิดขึ้นแก่รัฐและประชาชนหรือไม่ หรือมีผลกระทบอื่นที่ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ประชาชนหรือไม่

พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 ประกอบด้วย 3 ประเด็นหลัก ๆ คือ หลักเกณฑ์เงื่อนไขที่จะนำไปสู่การกำหนดมาตรการตอบโต้ ลักษณะของมาตรการ รวมถึงกรอบเวลาการบังคับใช้มาตรการ และขั้นตอนกระบวนการไต่สวนเพื่อนำไปสู่การพิสูจน์ข้อมูลข้อเท็จจริงว่ามีการทุ่มตลาด หรือการอุดหนุนหรือไม่ และการทุ่มตลาดและการอุดหนุนนั้นก่อให้เกิดความเสียหายแก่อุตสาหกรรมภายในหรือไม่ โดย พ.ร.บ. ดังกล่าวอ้างอิงมาจากองค์การการค้าโลก (WTO) ซึ่งให้สิทธิแก่ประเทศสมาชิกที่จะดำเนินมาตรการเพื่อป้องกันหรือเยียวยาความเสียหายที่เกิดจากพฤติกรรมการทุ่มตลาดหรือการอุดหนุนซึ่งถือเป็นพฤติกรรมการค้าที่ไม่เป็นธรรม

การเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อกฎหมายการทุ่มตลาดและการอุดหนุนในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสอันดีแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกฎหมายดังกล่าวโดยตรงไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตภายในประเทศ ผู้นำเข้า ผู้บริโภค สมาคม/กลุ่มอุตสาหกรรม สมาคมการค้า หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง รวมถึงนักวิชาการด้านกฎหมายได้นำเสนอข้อคิดเห็นของตนเอง คต. คาดหวังว่า ความหลากหลายของความเห็นที่ได้รับจากการรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปพัฒนากฎหมายการทุ่มตลาดและการอุดหนุนของไทยให้มีประสิทธิภาพ และสร้างความเป็นธรรมให้แก่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง นายรณรงค์ฯ กล่าวทิ้งท้าย

ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมได้ ระหว่างวันที่ 1 – 31 มกราคม 2566 ผ่านช่องทางระบบกลางทางกฎหมาย www.law.go.th และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ คต. www.dft.go.th


เอกสารแนบ