เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด ข่าวกรมการค้าต่างประเทศ

คต. ติวเข้มผู้ประกอบการ ใช้งานระบบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองของอาเซียน | 265 

กรมการค้าต่างประเทศจัดสัมมนาเสริมความรู้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดนครปฐมและใกล้เคียง เตรียมความพร้อมการใช้งานระบบการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองของอาเซียน (ASEAN Wide-Self-Certification: AWSC) ที่จะเปิดใช้ 1 ก.ย.นี้

นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ มีกำหนดจัดสัมมนาเรื่อง “เพิ่มขีดความสามารถการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง (Self-Certification)” ในวันที่ 19 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ โฮเทล ทวารวดี จังหวัดนครปฐม เพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองในการส่งออกไปอาเซียนและสวิส/นอร์เวย์ รวมทั้งหลักเกณฑ์การผลิตเพื่อให้ได้ถิ่นกำเนิดสินค้าไทย และการตรวจพิสูจน์ถิ่นกำเนิดสินค้าย้อนหลังให้แก่ผู้ประกอบการ ผู้ผลิต ผู้ส่งออก ตัวแทนส่งออก-นำเข้าสินค้า และผู้สนใจทั่วไปในพื้นที่ภาคกลาง

ในการสัมมนาครั้งนี้กรมฯ จะแจ้งรายละเอียด หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติตามร่างประกาศเกี่ยวกับการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองฉบับใหม่ ซึ่งกรมฯ จะออกประกาศปลายเดือนสิงหาคมนี้ เพื่อรองรับกับการใช้ระบบ AWSC ที่จะเปิดใช้งานในวันที่ 1 กันยายน 2563 ซึ่งมีการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการขึ้นทะเบียน ข้อความการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองในเอกสารทางการค้า การรายงานการส่งออกแตกต่างจากเดิมอีก และจะมีการสาธิตการเข้าระบบ Self-Certification ใหม่ที่กรมฯ ได้ปรับปรุงขึ้น เพื่อจะใช้เชื่อมโยงกับระบบ AWSC ของสำนักงานเลขาธิการอาเซียน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประเทศสมาชิกในการนำเข้าสินค้าของไทย

นอกจากนี้ กรมฯ จะเสริมความรู้เรื่องหลักการคำนวณต้นทุนถิ่นกำเนิดสินค้า การชี้แจงข้อมูลเมื่อถูกตรวจสอบย้อนหลังเพื่อพิสูจน์ถิ่นกำเนิดสินค้าจากศุลกากรประเทศผู้นำเข้า รวมถึงการให้บริการหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Form D) ของกรมฯ และยังได้เปิดคลินิกเพื่อให้คำปรึกษาและตอบข้อซักถามให้กับผู้ประกอบการอีกด้วย โดยผู้เข้ารับการสัมมนาไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองบริหารการนำเข้าและรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า Facebook : www.facebook.com/กองบริหารการนำเข้าและรับรองถิ่นกำเนิด โทร. 02 547 5085 หรือเว็บไซต์กรมการค้าต่างประเทศ www.dft.go.th และสายด่วน 1385เอกสารแนบ