เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด ข่าวกรมการค้าต่างประเทศ

คต. ขานรับ กนป. กำหนดให้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเข้าน้ำมันปาล์มนอกโควตา WTO เป็นรายปี | 159 

กรมการค้าต่างประเทศรับลูกคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) ออกประกาศกำหนดให้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเข้าน้ำมันปาล์มนอกโควตา WTO เป็นแบบรายปี โดยหมดอายุ 31 ธ.ค.ของทุกปี

นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ออกประกาศการขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเข้าน้ำมันปาล์มและแฟรกชันของน้ำมันปาล์ม และน้ำมันเนื้อในเมล็ดปาล์ม สำหรับการขอหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) สำหรับภาษีนอกโควตา พ.ศ. 2563 ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2563 โดยกำหนดให้ผู้นำเข้าน้ำมันปาล์มฯ นอกโควตา WTO จะต้องขึ้นทะเบียนรายปี ซึ่งการขึ้นทะเบียนฯ จะมีอายุ 1 ปี (สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี) โดยสามารถยื่นขอต่ออายุทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 15 ธันวาคมของปีที่หมดอายุ

การออกประกาศฉบับนี้ เป็นไปตามมติคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) จากเดิม กำหนดให้ขึ้นทะเบียนฯ ครั้งเดียว และไม่มีวันหมดอายุ เป็นกำหนดให้ขึ้นทะเบียนเป็นรายปี เพื่อให้สามารถติดตามและตรวจสอบสถานะของผู้นำเข้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นปัจจุบันยิ่งขึ้น ซึ่งผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนฯ ก่อนประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ การขึ้นทะเบียนฯ จะสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ทั้งนี้ ผู้ประกอบกิจการโรงงานสกัดหรือโรงกลั่นน้ำมันปาล์มฯ หรือนิติบุคคล ที่มีประวัติประกอบกิจการค้าน้ำมันปาล์มฯ สามารถยื่นคำขอขึ้นทะเบียนตามแบบฟอร์ม ขร.4 น้ำมันปาล์ม พร้อมเอกสารหลักฐานยื่นต่อสำนักบริการการค้าต่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ

หากผู้ประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อกองบริหารสินค้าข้อตกลงและมาตรการการค้า โทรศัพท์ 0 2 547 4734 หรือสายด่วนกรมการค้าต่างประเทศ 1385 และเว็บไซต์กรมการค้าต่างประเทศ (www.dft.go.th)


เอกสารแนบ