เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียดผลการจัดสรรปริมาณน้ำเข้า-ส่งออก

ระกาศกรมการค้าต่างประเทศเรื่องผลจัดสรรปริมาณการนำเข้าสินค้าเมล็ดกาแฟที่จะออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิ์ชำระภาษีในโควตาตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (wto) สำหรับปี 2566 ครั้งที่ 3 พ.ศ 2566 | 131