เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียดผลการจัดสรรปริมาณน้ำเข้า-ส่งออก

ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง ผลการจัดสรรปริมาณมันฝรั่ง ชา เมล็ดกาแฟ และกาแฟสำเร็จรูป ที่จะออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบางส่วน ตามความตกลงการค้าเสรีไทย - ออสเตรเลีย สำหรับภาษีในโควตา ปี 2561 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 | 743