เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด ข่าวเด่น

ประชาสัมพันธ์ การแจ้งคืนโควตาสินค้าเกษตร 6 รายการ ปี 2567 ครั้งที่ 1 และการยื่นขอรับการจัดสรรโควตาสินค้าเกษตร 7 รายการ ปี 2567 ครั้งที่ 2 ตามความตกลง WTO | 806 

การแจ้งคืนโควตาสินค้าเกษตร 6 รายการ ปี 2567 ครั้งที่ 1 
และการยื่นขอรับการจัดสรรโควตาสินค้าเกษตร 7 รายการ ปี 2567 ครั้งที่ 2 
ตามความตกลง WTO

  1. กรมการค้าต่างประเทศกำหนดให้ผู้ที่ได้รับการจัดสรรโควตาตามความตกลง WTO สำหรับสินค้าเกษตร 6 รายการ ประกอบด้วย (1) มะพร้าวและมะพร้าวฝอย (2) น้ำมันมะพร้าวและแฟรกชันของน้ำมันมะพร้าว (3) เมล็ดกาแฟ (4) ผลิตภัณฑ์กาแฟ (5) พริกไทย และ (6) ชา ซึ่งไม่ประสงค์จะนำเข้าหรือนำเข้าเพียงบางส่วน สามารถแจ้งคืนโควตา ปี 2567 ครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ผ่านระบบ Smart-I (https://smart-1.dft.go.th/)
  2. สำหรับผู้ที่มีสิทธิขอรับการจัดสรรปริมาณการนำเข้าสินค้าเกษตร 7 รายการ ตามความตกลง WTO สำหรับภาษีในโควตา ผ่านระบบ Smart-I (https://smart-1.dft.go.th/) ประกอบด้วย สินค้า (1) มะพร้าวและมะพร้าวฝอย (2) น้ำมันมะพร้าวและแฟรกชันของน้ำมันมะพร้าว (3) เนื้อมะพร้าวแห้ง (4) เมล็ดกาแฟ (5) ผลิตภัณฑ์กาแฟ (6) พริกไทย และ (7) ชา สามารถยื่นขอรับการจัดสรรโควตา ปี 2567 ครั้งที่ 2 ภายใน 10 วันทำการ ระหว่างวันที่ 10 – 21 มิถุนายน 2567 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 – 7 
  3. สำหรับสินค้าลำไยแห้ง จัดสรรด้วยวิธีการยื่นขอก่อนได้รับสิทธิก่อน (First come, first served) สามารถยื่นขอรับจัดสรรได้ตลอดทั้งปี รายละเอียดตามเอกสารแนบ 8
    ทั้งนี้ รายละเอียดคำชี้แจงการยื่นขอรับการจัดสรรโควตาสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จาก https://dftsmart-1guide.blogspot.com/2021/06/9-wto.html

การแจ้งคืนโควตา ปี 2567 ครั้งที่ 1 และการยื่นขอรับการจัดสรรโควตา ปี 2567 ครั้งที่ 2 
ตามความตกลง WTO ผ่านระบบ Smart-I

 แจ้งคืนโควตา ครั้งที่ 1/2567  ยื่นคำขอรับการจัดสรรโควตา ครั้งที่ 2/2567
 ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567
สำหรับสินค้า 6 รายการ ประกอบด้วย 
(1) มะพร้าวและมะพร้าวฝอย 
(2) น้ำมันมะพร้าวและแฟรกชันของน้ำมันมะพร้าว 
(3) เมล็ดกาแฟ (4) ผลิตภัณฑ์กาแฟ 
(5) พริกไทย และ (6) ชา 

 ระหว่างวันที่ 10 – 21 มิถุนายน 2567
สำหรับสินค้า 7 รายการ ประกอบด้วย 
(1) มะพร้าวและมะพร้าวฝอย 
(2) น้ำมันมะพร้าวและแฟรกชันของน้ำมันมะพร้าว 
(3) เนื้อมะพร้าวแห้ง (4) เมล็ดกาแฟ 
(5) ผลิตภัณฑ์กาแฟ (6) พริกไทย  
และ (7) ชา 
* สำหรับสินค้าลำไยแห้งสามารถยื่นขอรับจัดสรรได้ตลอดทั้งปี


 การขอรับการจัดสรรสินค้าเกษตร 7 รายการ สำหรับปี 2567 ครั้งที่ 2

ลำดับที่  สินค้า  ปริมาณคงเหลือ ครั้งที่ 1  ปริมาณแจ้งคืน ครั้งที่ 1   ปริมาณที่จะจัดสรรครั้งที่ 2
 1  มะพร้าวและมะพร้าวฝอย แบ่งเป็น  -  -  -
   1.1 มะพร้าว  -  -  -
   1.2 มะพร้าวฝอย  -  -  -
 2  เนื้อมะพร้าวแห้ง  1157.000000  -   1157.000000
 3  น้ำมันมะพร้าว  232.600000  -   232.600000
 4  เมล็ดกาแฟ  0.000016  0.000003  0.000019
 5 ผลิตภัณฑ์กาแฟ
0.000001  2.375533  2.375534
 6  พริกไทย  -  5.090140  5.090140
 7  ชา   0.037001  6.619000  6.656001


กองบริหารสินค้าข้อตกลงและมาตรการการค้า
กรมการค้าต่างประเทศ
มิถุนายน 2567

 
 เอกสารแนบ 1 - 8

  

เอกสารแนบ