เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด ข่าวเด่น

ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป กรมการค้าต่างประเทศจะเปิดให้บริการออก หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า 3 ประเภท ได้แก่ Form AANZ, Form JTEPA และ Form Thai - Australia ผ่านระบบ DFT SMART C/O | 786 

*** ประกาศ ***

ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป กรมการค้าต่างประเทศจะเปิดให้บริการออก หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า 3 ประเภท ได้แก่ Form AANZ, Form JTEPA และ Form Thai - Australia ผ่านระบบ DFT SMART C/O (http://smartco.dft.go.th) ขอให้ผู้ประกอบการ ดำเนินการดังนี้

1. ผู้ที่จะขอหนังสือรับรองฯ 3 ประเภทดังกล่าว ทุกราย จะต้องสมัครบัญชีผู้ใช้งานประเภท บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล รวมทั้งมอบ - รับมอบอำนาจให้กระทำการแทนฯ ผ่านระบบ DFT SMART - 1 ก่อนเป็นลำดับแรก จากนั้นให้ส่งตัวอย่างลายมือชื่อ และตราประทับนิติบุคคล (ถ้ามี) ผ่าน ระบบ DFT SMART - C/O (http://smartco.dft.go.th) เพื่อขอออก Form C/O ผ่านระบบ DFT SMART C/O ต่อไป

2. ในเดือนพฤษภาคม 2567 สามารถยื่นคำขอ และรับหนังสือรับรองฯ 3 ประเภทดังกล่าว ผ่านระบบ edi ได้ถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 เวลา 16.30 น. เท่านั้น

3. ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป ให้ยื่นคำขอ และรับหนังสือรับรองฯ ดังกล่าว ผ่านระบบ DFT SMART C/O เท่านั้น

4. สำหรับหนังสือรับรองฯ ประเภทอื่นๆ นอกจาก 3 ประเภทนี้ ให้ยื่นผ่านระบบ edi เหมือนเดิม

ขั้นตอนการใช้งานระบบ DFT Smart - I และ DFT Smart - CO

       ผู้ประกอบการสามารถศึกษาข้อมูลขั้นตอนการใช้งานระบบ DFT SMART - 1 และระบบ DFT SMART C/O ได้ตาม QR Code หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 0 2547 4837 /0 2547 4826 / 0 2547 4838 / 0 2547 4810 หรือสายด่วนกรมการค้าต่างประเทศ 1385


 

เอกสารแนบ