เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด ข่าวเด่น

ประกาศ !! การขอ Form C/O ทั่วไป กรณีสินค้าเฝ้าระวัง สำหรับการส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป | 401 

ประกาศ !! การขอ Form C/O ทั่วไป กรณีสินค้าเฝ้าระวัง สำหรับการส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป

ั้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป กรมฯ ได้ออกประกาศ เรื่อง การตรวจคุณสมบัติของสินค้าทางด้านถิ่นกำเนิด เพื่อการขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิด สินค้าที่ไม่ใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร สำหรับสินค้าเฝ้าระวัง พ.ศ. 2566 สำหรับการ ส่งออกสินค้าดังกล่าวไปยังสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป ดังนั้น เพื่อให้การออกหนังสือ รับรองฯ ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามประกาศกรมฯ จึงกำหนดแนวปฏิบัติ ในการขอหนังสือรับรองฯ Form C/O ทั่วไป ดังนี้

1. ผู้ส่งออกต้องยื่นคำขอตรวจต้นทุนสินค้าเฝ้าระวัง ผ่านระบบ ROVERSPLUS ก่อนการยื่นขอหนังสือรับรองฯ Form C/O ทั่วไป โดยผลการตรวจต้นทุนดังกล่าว มีอายุ 2 ปี นับจากวันที่เจ้าหน้าที่อนุมัติ

2. ผู้ส่งออกต้องตรวจสอบฉบับปี (Version) ของพิกัดศุลกากรสินค้าเฝ้าระวัง ตามประกาศกรมฯ กับประเทศผู้นำเข้าก่อนการยื่นขอต้นทุนและหนังสือรับรองฯ ทุกครั้ง

3. ตามประกาศกรมฯ สินค้าเฝ้าระวังใช้พิกัดศุลกากรฉบับปี 2022 (HS 2022) ซึ่งเป็นไปตามองค์การการค้าโลก แต่ในระบบการให้บริการออกหนังสือ รับรองฯ Form C/O ทั่วไป ใช้พิกัดฯ ฉบับปี 2017 (HS 2017) ดังนั้น ผู้ส่งออก สามารถตรวจสอบพิกัดฯ ของรายการสินค้าเฝ้าระวังที่มี Version ต่างกัน คลิกที่นี่