เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด ข่าวเด่น

ประกาศ!!ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป กรมการค้าต่างประเทศ จะเปิดให้บริการออกหนังสือรับรองการนำเข้าสินค้าตามพันธกรณีตามความตกลง WTO และตามความตกลงการค้าเสรีต่าง ๆ (แบบ ร.2/ร.4/ต.2/ต.4/ต.6) ผ่านระบบ DFT SMART – I (https://smart-1.dft.go.th) | 3096 

 ประกาศ ! 

                    ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป กรมการค้าต่างประเทศ จะเปิดให้บริการออกหนังสือรับรองการนำเข้าสินค้าตามพันธกรณีตามความตกลง WTO และตามความตกลงการค้าเสรีต่าง ๆ (แบบ ร.2/ร.4/ต.2/ต.4/ต.6) ผ่านระบบ DFT SMART – I (https://smart-1.dft.go.th) ขอให้ผู้ประกอบการดำเนินการดังนี้

1. ผู้ที่จะขอหนังสือรับรองฯ (แบบ ร.2/ร.4/ต.2/ต.4/ต.6) ทุกราย จะต้องสมัครบัญชีผู้ใช้งานประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล มอบ - รับมอบอำนาจให้กระทำการแทนฯ พร้อมทั้งขึ้นทะเบียนเป็น ผู้นำเข้าสินค้า WTO ประจำปี 2567 (ถ้ามี) ผ่านระบบ DFT SMART – I ก่อนเป็นลำดับแรก 

2. ในเดือนธันวาคม 2566 สามารถยื่นคำขอ และรับหนังสือรับรองฯ (แบบ ร.2/ร.4/ต.2/ต.4/ต.6) ผ่านระบบ edi2 ได้ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2566 เวลา 16.30 น. เท่านั้น

3. ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป ให้ยื่นคำขอ และรับหนังสือรับรองฯ (แบบ ร.2/ร.4/ต.2/ต.4/ต.6) ผ่านระบบ DFT SMART – I เท่านั้น

ผู้ประกอบการสามารถศึกษาข้อมูลขั้นตอนการใช้งานระบบ DFT SMART – I ได้ตาม QR Code หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 0 2547 4837 /0 2547 4826 / 0 2547 4838 / 0 2547 4810 หรือสายด่วนกรมการค้าต่างประเทศ 1385


ขั้นตอนการใช้งานระบบ DFT SMART - I

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566

เอกสารแนบ