เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด ข่าวเด่น

ประกาศ ! การใช้งานระบบฯ Form AJ ภายใต้พิกัดศุลกากร HS 2017 | 2795 

 

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจอาเซียน – ญี่ปุ่น (AJCEP) จะปรับโอนพิกัดศุลกากรของกฎถิ่นกำเนิดเฉพาะรายสินค้า (Product Specific Rules : PSRs) จากพิกัดภาษีศุลกากร ฉบับปี 2002 (HS 2002) เป็นฉบับปี 2017 (HS 2017) โดยศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก link ด้านล่าง

                  1. ตารางการลดภาษีนำเข้าของประเทศสมาชิก ภายใต้พิกัดศุลกากร HS 2017                  

                          อินโดนีเซีย

                          - ฟิลิปปินส์

                          - สปป.ลาว

                          - เวียดนาม

                          - ญี่ปุ่น/ บรูไน/ กัมพูชา/ เมียนมา/ มาเลเซีย/ สิงคโปร์

หมายเหตุ :    1.  ญี่ปุ่น/ บรูไน/ กัมพูชา/ เมียนมา/ มาเลเซีย/ สิงคโปร์ ใช้ตารางรายการสินค้าภายใต้ HS 2017

                  2.  ผู้ประกอบการควรตรวจสอบรายการสินค้ากับประเทศปลายทางในการได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรอีกทางหนึ่งด้วย

                   

                  2. เงื่อนไขการให้บริการออกหนังสือรับรองฯ 

                        2.1 Version พิกัดศุลกากร เปลี่ยนจาก HS 2002 เป็น HS 2017 ทั้งในส่วนของการออกหนังสือรับรองฯ และการตรวจต้นทุนสินค้า กรณีสินค้าพิกัดฯ 25 – 97 หาก HS 2017 ไม่ต่างจาก HS 2002 (เดิม) และกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ผู้ประกอบการสามารถใช้ผลตรวจต้นทุนเดิมได้จนกว่าจะหมดอายุ

                        2.2 ผู้ประกอบการที่ยื่นขอ Form AJ ภายใต้ HS 2002 ไว้ก่อนแล้ว จะต้องมารับ Form AJ ภายในวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านั้น

                        2.3 กรณีคัดลอก (Copy) คำขอหรือเลขอ้างอิงเดิมของ Form AJ จาก HS 2002 ผู้ประกอบการต้องตรวจสอบพิกัดฯ ใหม่ก่อนยื่นขอ Form ทุกครั้ง โดยต้องใช้ HS 2017 เท่านั้น


  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4830, 0 2547 4838, 0 2547 4827 และสายด่วน 1385

เอกสารแนบ