เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด ข่าวเด่น

ประกาศ ! การขอ Form C/O ทั่วไป กรณีสินค้าเฝ้าระวัง สำหรับการส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป | 633 

  ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป กรมฯ ได้ออกประกาศสินค้าเฝ้าระวัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 สำหรับการส่งออกสินค้าดังกล่าวไปยังสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป ดังนั้น เพื่อให้การออกหนังสือรับรองฯ ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามประกาศกรมฯ จึงกำหนดแนวปฏิบัติในการขอหนังสือรับรองฯ Form C/O ทั่วไป ดังนี้

                    1. ผู้ส่งออกต้องตรวจสอบฉบับปี (Version) ของพิกัดศุลกากรสินค้าเฝ้าระวังตามประกาศกรมฯ กับประเทศผู้นำเข้า ก่อน การยื่นขอต้นทุนและหนังสือรับรองฯ ทุกครั้ง

                    2. ตามประกาศกรมฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 สินค้าเฝ้าระวังใช้พิกัดศุลกากรฉบับปี 2022 (HS 2022) ซึ่งเป็นไปตามองค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) แต่ในระบบการให้บริการออกหนังสือรับรองฯ Form C/O ทั่วไป ใช้พิกัดฯ ฉบับปี 2017 (HS 2017) ดังนั้น ผู้ส่งออกสามารถตรวจสอบพิกัดฯ ของรายการสินค้าเฝ้าระวังที่มี Version ต่างกัน คลิกที่นี่

เอกสารแนบ