เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด ข่าวเด่น

การปิดการให้บริการของสำนักบริการการค้าต่างประเทศ ในเดือนตุลาคม 2565 | 1191 

สำนักบริการการค้าต่างประเทศ ส่วนกลาง (สนามบินน้ำ) สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและรัชดาฯ ปิดให้บริการในเดือนตุลาคม 2565 ดังนี้

1. วันพฤหัสบดีที่ 13 - วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2565 เนื่องจากตรงกับวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ทั้งนี้จะขยายเวลาการวางบัตรเพื่อขอรับงาน ณ หน่วยงานให้บริการดังกล่าวในวันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565 จนถึงเวลา 17.00 น.


2. วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2565 เนื่องจากเป็นวันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช ทั้ังนี้ จะขยายเวลาการวางบัตรเพื่อขอรับงาน ณ หน่วยงานให้บริการดังกล่าวในวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565 จนถึง เวลา 17.00 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2511 3021-28, 02 134 0944 และสายด่วน 1385

 

 

เอกสารแนบ