เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด ข่าวเด่น

ประกาศ! ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป กรมการค้าต่างประเทศจะเปิดให้บริการออกใบอนุญาตส่งออกสินค้า (แบบ อ.2) ได้แก่ ไม้และไม้แปรรูป ถ่านไม้ ถ่านหิน กาแฟ กากถั่วเหลือง มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง สารกาเฟอีน และสารโพแทสเซียมเพอร์แมงกาเนต ผ่านระบบการให้บริการออกหนังสือสำคัญการส่งออกนำเข้าสินค้าฯ หรือ DFT SMART – I | 1119 

*** ประกาศ ***

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป กรมการค้าต่างประเทศจะเปิดให้บริการออกใบอนุญาตส่งออกสินค้า (แบบ อ.2) ได้แก่ ไม้และไม้แปรรูป ถ่านไม้ ถ่านหิน กาแฟ กากถั่วเหลือง มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง สารกาเฟอีน และสารโพแทสเซียมเพอร์แมงกาเนต
ผ่านระบบการให้บริการออกหนังสือสำคัญการส่งออกนำเข้าสินค้าฯ หรือ DFT SMART – I

ดังนั้น ขอให้ผู้ส่งออกที่จะขอรับใบอนุญาตฯ แบบ อ.2 ทุกราย ดำเนินการผ่านระบบ SMART – I (https://smart-1.dft.go.th) ดังนี้

1)      ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2565 ให้สมัครบัญชีผู้ใช้งานนิติบุคคล/บุคคลธรรมดา (ผู้รับมอบอำนาจฯ)

และการมอบ – รับมอบอำนาจให้กระทำการแทนฯ ให้แล้วเสร็จ

2)      ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป จะเปิดให้ยื่นขอรับใบอนุญาตฯ (แบบ อ.2) ทุกรายการสินค้าข้างต้น ผ่านระบบ SMART – I เท่านั้น

เฉพาะการส่งออกสินค้ากาแฟ เมื่อผู้ส่งออกได้ดำเนินการตามข้อ 1) แล้ว ให้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ส่งออกกาแฟใหม่ทั้งหมดทุกราย ก่อนจึงจะดำเนินการตามข้อ 2) ได้ โดยดำเนินการผ่านระบบ SMART – I (ศึกษาขั้นตอนการขึ้นทะเบียนการเป็นผู้ส่งออกสินค้ากาแฟ คลิกที่นี่)


ทั้งนี้ ผู้ส่งออกที่จะขอรับใบอนุญาตฯ (แบบ อ.2) สามารถศึกษาขั้นตอนการใช้งานได้ที่นี่ หรือ                                                                                                 

 

หรือ สอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์ 0 – 2547 - 4837 / 0 – 2547 - 4826 / 0 – 2547 - 4838 / 0 – 2547 - 4810

เอกสารแนบ