เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด ข่าวเด่น

กำหนดการใช้งานระบบการให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า Form RCEP | 8927 

กรมการค้าต่างประเทศ เปิดให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า Form RCEP ตามกรอบความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement: RCEP) ด้วยระบบลายมือชื่อและตราประทับอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Signature and Seal: ESS) ทั้งนี้ ผู้ประกอบการสามารถศึกษา กฎ ระเบียบและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องภายใต้ความตกลงฯ RCEP ได้จาก link ด้านล่าง นี้

1. รายการสินค้าที่อยู่ใน Appendix ของประเทศสมาชิก RCEP ที่มีการเปิดตลาดแตกต่างกัน (Tariff Differential: TD) 

2. ข้อบทว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า (Rules of Origin) และระเบียบปฏิบัติในการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Operational Certification Procedure: OCP) 

3. กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า แบบ Product Specific Rule (PSR) 

4. แนวปฏิบัติการขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า Form RCEP (ดาวน์โหลด)

5. ตัวอย่างและคำอธิบายรายละเอียดช่องต่างๆ ของหนังสือรับรองฯ Form RCEP (ดาวน์โหลด)

6. Flowchart แนวทางการพิจารณา RCEP Country of Origins (ดาวน์โหลด)

7. แบบขอรับการตรวจคุณสมบัติของสินค้าทางด้านถิ่นกำเนิดภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) สินค้าพิกัดอัตราศุลกากรตอนที่ 01-24 (ดาวน์โหลด)

8. หนังสือแจ้งความประสงค์การระบุชื่อประเทศภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) (ดาวน์โหลด)

9. VDO การสัมมนา เรื่อง “สิทธิประโยชน์ทางการค้า RCEP กับโอกาสทางการค้าการลงทุน” เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 (คลิก FACEBOOK  / คลิก Youtube)

10. คู่มือการกรอกคำขอหนังสือรับรองฯ Form RCEP (ระบบ ESS)

11. แนวปฏิบัติการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า Form RCEP (สำหรับผู้ประกอบการ) กรณี การส่งออก-นำเข้าสินค้าที่เกี่ยวข้องกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา คลิกที่นี่

         ก่อนการใช้งานระบบ ESS ผู้ประกอบการต้องจดทะเบียนการใช้งานกับกรมฯ โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการจดทะเบียนฯ (คลิกที่นี่) ทั้งนี้ ผู้ที่เคยจดทะเบียนฯ เพื่อใช้งานกับฟอร์ม 10 ประเภทแล้ว (Form JTEPA, Form FTA (Thai-Australia), Form AANZ, Form AJ, Form AK, Form AHK, Form D, Form C/O ทั่วไป, Form TC และ Form E) ไม่ต้องดำเนินการใหม่

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4829 (การจดทะเบียนใช้งาน ESS), 0 2547 4830, 0 2547 4838, 0 2547 4827 และสายด่วน 1385

เอกสารแนบ