เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด ข่าวเด่น

กรมการค้าต่างประเทศ เปิดให้บริการระบบการให้บริการออกหนังสือสำคัญการส่งออก-นำเข้าสินค้าฯ (DFT SMART - Licensing systems : SMART – I) | 3252 

กรมการค้าต่างประเทศ จะเปิดให้บริการระบบการให้บริการออกหนังสือสำคัญการส่งออก-นำเข้าสินค้าฯ (DFT SMART - Licensing systems : SMART – I) ในวันที่ 4 มกราคม 2565 เป็นต้นไป
                    เพื่อเป็นการยกระดับการให้บริการกับผู้ประกอบการในการนำเข้า-ส่งออกสินค้า ให้มีความทันสมัย โดยการปรับลดขั้นตอนการให้บริการ และกระบวนการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต ให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น กรมการค้าต่างประเทศจึงได้พัฒนาระบบการให้บริการออกหนังสือสำคัญการส่งออกนำเข้าสินค้าฯ หรือที่เรียกว่า DFT SMART - Licensing Systems (SMART – I) (https://smart-1.dft.go.th)
                    โดยระบบดังกล่าวนี้จะเป็นการทดแทนการใช้งานระบบลงทะเบียนผู้ประกอบการ (reg-users.dft.go.th)  และระบบการให้บริการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการส่งออก-นำเข้าสินค้า (edi2.dft.go.th) ที่ให้บริการผู้ประกอบการในปัจจุบัน โดยจะเริ่มการให้บริการจากสินค้าข้าวก่อนเป็นลำดับแรก ในวันที่ 4 มกราคม 2565 นี้ เป็นต้นไป ส่วนรายการสินค้าอื่น ๆ จะให้บริการผ่านระบบ SMART – I ในลำดับถัดไป โดยผู้ประกอบการและผู้สนใจสามารถ ศึกษาขั้นตอนการใช้งานที่นี่
ทั้งนี้ ขอให้ผู้ประกอบการที่ส่งออกสินค้าข้าว (ใบอนุญาตฯ อ.2 สินค้าข้าว) ดำเนินการ ดังนี้
1. การดำเนินการผ่านระบบ SMART – I (https://smart-1.dft.go.th) (ระบบใหม่)

         1.1 ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2565 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ขอให้ ผู้ประกอบการที่ส่งออกสินค้าข้าว ดำเนินการผ่านระบบ SMART – I ดังนี้ 
                1) สมัครบัญชีผู้ใช้งานนิติบุคคล/บุคคลธรรมดา และการมอบ - รับมอบอำนาจให้กระทำการแทนฯ
                2) ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ส่งออกสินค้าข้าว
          1.2 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป เปิดให้บริการขอรับใบอนุญาตส่งออกสินค้าข้าว ผ่านระบบ SMART – I เท่านั้น (ยกเว้น อ.2 ข้าวที่ส่งออกไปสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักร) 

2. การดำเนินการผ่านระบบการให้บริการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการส่งออก – นำเข้าสินค้าทั่วไป (edi2.dft.go.th) (ระบบเดิม)

          2.1 ยื่นขอรับใบอนุญาตส่งออกสินค้าข้าว (ยกเว้น อ.2 ข้าวที่ส่งออกไปสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักร) ผ่านระบบ edi2.dft.go.th ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 16.30 น.
          2.2 ใบอนุญาตส่งออกสินค้าข้าว (ยกเว้น อ.2 ข้าวที่ส่งออกไปสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักร) ที่ได้รับการอนุมัติก่อนวันที่ 1 มีนาคม 2565 ให้ดำเนินการแก้ไข/ต่ออายุ/คัดสำเนาใบอนุญาตฯ ผ่านระบบการให้บริการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการส่งออก – นำเข้าสินค้าทั่วไป (edi2.dft.go.th) (ระบบเดิม)เอกสารแนบ