เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด ข่าวเด่น

ระบบการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองของอาเซียน มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2563 | 3230 

 


ระบบการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองของอาเซียน (ASEAN Wide Self-Certification : AWSC)
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2563 เป็นต้นไป


- ผู้ส่งออก รายเดิม และ รายใหม่ ทุกรายต้องขึ้นบัญชีทะเบียนใหม่ ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2563 เป็นต้นไป
- ผู้ส่งออกสามารถขึ้นทะเบียนได้ผ่านเว็บไซต์กรมการค้าต่างประเทศ (www.dft.go.th) เพื่อดำเนินการกรอกข้อมูลการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ส่งออกที่ได้รับสิทธิ (Certified Exporter) แนบเอกสารหลักฐานประกอบการขึ้นทะเบียนผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
- ผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนโดย ใช้ ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) ไม่ต้องพิมพ์เอกสารและนำมายื่นที่กรมฯ แต่อย่างใด
- ผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนที่ ไม่ใช้ Digital Signature ให้พิมพ์เอกสารคำขอ แล้วนำมายื่นให้เจ้าหน้าที่ที่กรมฯ


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหารการนำเข้าและรับรองถิ่นกำเนิด โทร. 02-5474808 และ 02-5475132 E-mail : importad@moc.go.th

 

เอกสารแนบ