เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด ข่าวเด่น

ขั้นตอนการทำบัตรประจำตัวผู้ส่งออก – นำเข้า, งานขอทราบ User name กลาง และ Password, งานแก้ไขฐานข้อมูล และงานขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเข้า - ส่งออกสินค้า | 69414 

การทำบัตรประจำตัวผู้ส่งออก – นำเข้าและบัตรประจำตัวผู้รับมอบอำนาจ /
การขอทราบ User name กลาง และPassword, การแก้ไขฐานข้อมูล /
การขึ้น/ต่ออายุทะเบียนเป็นผู้นำเข้า – ส่งออกสินค้า และ การจดทะเบียนลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ESS

1.  การทำบัตรประจำตัวผู้ส่งออก – นำเข้า และบัตรประจำตัวผู้รับมอบอำนาจ

- ยื่นคำร้องขอมีบัตรฯ พร้อมเอกสารประกอบ ณ สำนักบริการการค้าต่างประเทศ ชั้น 4 กรมการค้าต่างประเทศ โดยมีขั้นตอน ดังนี้

2. การขอทราบ User Name กลาง และ Password และ การแก้ไขข้อมูลในฐานข้อมูล

-  ส่งเอกสาร ขอทราบ User Name กลาง และ Password หรือ เอกสารแก้ไขข้อมูลในฐานข้อมูล ผ่าน E- Mail  : eximbft@gmail.com หรือ ยื่นเอกสาร ณ สำนักบริการการค้าต่างประเทศ ชั้น 4 กรมการค้าต่างประเทศ เพื่อดำเนินการ

       2.1 กรณียื่นเอกสาร ผ่าน E-mail แจ้งผลผ่าน E-mail
              รายละเอียดค่าใช้จ่าย รับ-ส่ง E-mail
       2.2 กรณียื่นเอกสาร ณ สำนักบริการการค้าต่างประเทศ ชั้น 4 กรมการค้าต่างประเทศ
             ยื่นเอกสารพร้อมเอกสารประกอบ ต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อดำเนินการ
             • ตัวอย่างจดหมายขอทราบ User name กลาง และ Password
             • ตัวอย่างจดหมายแก้ไขข้อมูลในฐานข้อมูล

  3. การขึ้น/ต่ออายุทะเบียนเป็นผู้นำเข้า – ส่งออกสินค้า

  -  ยื่นคำร้องขอขึ้น/ต่ออายุทะเบียนนำเข้า-ส่งออกสินค้า พร้อมเอกสารประกอบ ณ สำนักบริการการค้าต่างประเทศ ชั้น 4 กรมการค้าต่างประเทศ

  4. การจดทะเบียนลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ESS

  -  ส่งข้อมูลจดทะเบียน ESS ผ่านระบบลงทะเบียนผู้ประกอบการ เพื่อจดทะเบียน/แก้ไข การลงลายมือชื่อและตราประทับอิเล็กทรอนิกส์ ESS

  ที่อยู่ :
  สำนักบริการการค้าต่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ 563 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

  รับ-ส่ง E-mail :
  eximbft@gmail.com สายด่วน 1385 ต่อ 4160 หรือ 0 2547 4754

  เบอร์โทรศัพท์ : สายด่วน 1385

  บริการ เจ้าหน้าที่ โทรศัพท์
  หัวหน้ากลุ่มทะเบียนและข้อมูล 1 (งานขึ้นทะเบียน และ ESS) พีรวัส 02 547 4829
  หัวหน้ากลุ่มทะเบียนและข้อมูล 2 (งานบัตร และสมัคร Smart-I) ประกรทิพย์ 02 547 4837
  งานบัตรประจำตัวผู้ส่งออก - นำเข้า โทร. 02 547 4754
  งานสมัคร Smart-I
  ภิรญา 1385 ต่อ 4122
  สุนทรี 1385 ต่อ 4101
  รังสรรค์ 1385 ต่อ 4101
  เมธาณีย์ 1385 ต่อ 4161
  กาญจนา 1385 ต่อ 4165
  งานขอทราบ User name กลาง และ Password และแก้ไขข้อมูลในฐานข้อมูล
  E-mail: eximbft@gmail.com โทร.02 547 4854
  จิตร์รัก 1385 ต่อ 4160


  งานขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเข้า – ส่งออกสินค้า

  - สินค้า AFTA WTO มาตรการนำเข้า-ส่งออก เกลือ ธนวรรณ 02 547 4829/ 1385 ต่อ 4165
  - สินค้ามาตรการนำเข้า-ส่งออก ส้ม หอมแดง เครื่องในสุกร เมธาณีย์ 1385 ต่อ 4161
  ซื้อฟอร์ม Attach sheet อรทัย 1385 ต่อ 4165

  เอกสารแนบ