เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด กฎหมาย

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ กำหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์เป็นสินค้าต้องห้ามส่งออกและนำผผ่านไปแอฟริกากลาง ฉบับที่2 พ.ศ. 2560 | 3115